ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สชส.) : 08000000-3626

สำนักอนามัย

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางกีรตยา งามเลิศ สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 15

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำแผนการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ตามเกณฑ์ GMP และเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สำนักอนามัย โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ห้องปฏิบัติการของสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผลให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ และเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำ

08890400/08890400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทและน้ำแข็งจากสถานที่ผลิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายโครงการ : ตรวจคุณภาพน้ำบริโภคบรรจุขวดที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง จากสถานที่ผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับการตรวจสอบและแนะนำจากสำนักงานเขต เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำ ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย เป้าหมาย : ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-11)

10.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-22)

8.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-12)

8.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-22)

8.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-12)

5.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดขอบเขตของการตรวจคุณภาพ จำนวนแหล่งผลิตและงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินการต่างๆ เพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมน้ำยา/อาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงาน สำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและประเมินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3626

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3626

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **