ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สชส.) : 08000000-3626

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกีรตยา งามเลิศ สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 15

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำแผนการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ตามเกณฑ์ GMP และเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทและน้ำแข็ง่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สำนักอนามัย โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ห้องปฏิบัติการของสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผลให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ และเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำ

08890400/08890400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทและน้ำแข็งจากสถานที่ผลิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายโครงการ : ตรวจคุณภาพน้ำบริโภคบรรจุขวดที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง จากสถานที่ผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับการตรวจสอบและแนะนำจากสำนักงานเขต เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำ ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย เป้าหมาย : ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-12)

100.00

12/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 10 สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 150 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.9) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 148 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 98.7) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 69 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 69 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 219 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 92.8 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 217 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 219 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 99.1 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 132 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80.0) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 129 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.7) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 65 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 91.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 58 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 89.2) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 197 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 83.5 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 187 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 197 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 94.9 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 70//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-13)

60.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 112 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.9) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 106 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 94.6) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 58 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 81.7) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 46 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 79.3) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 170 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 72.0 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 152 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 170 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 89.4 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-06-20)

56.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 20 มิถุนายน 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 101 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 61.2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 95 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 94.1) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 53 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 74.6) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 41 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 77.4) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 154 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 65.3 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 136 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 154 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 88.3 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 56//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-11)

54.00

11/06/2563 : 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 10 มิถุนายน 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 79 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 47.9) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 74 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 93.7) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 41 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 57.7) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 30 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 73.2) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 120 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 50.8 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 104 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 120 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 86.7 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 54//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-05-20)

52.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 49 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 29.7) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 47 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 95.9) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 27 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 38.0) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 21 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 77.8) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 76 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 32.2 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 68 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 76 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 89.5 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 52//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 10 พฤษภาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 27.9) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 45 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.8) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 26 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 36.6) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 20 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 76.9) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 72 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 30.5 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 65 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 72 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 90.3 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 41 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 24.8) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 40 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.6) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 25 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 35.2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 19 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 76.0) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 66 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 27.9 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 59 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 66 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 89.4 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-04-11)

49.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 35 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 21.2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 34 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.1) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 24 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 33.8) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 18 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 75.0) 3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 59 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 25.0 (ผลผลิต) 4. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 52 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 59 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 88.1 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 49//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-20)

47.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนดในแผนการเก็บตัวอย่าง 2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 20 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 10.9) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 18 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 10 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 14.1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.0) 3. ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งได้ตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 11.9 (ผลผลิต) 4. ได้ร้อยละละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ร้อยละ 96.4 (ผลลัพธ์) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 47//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-10)

45.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3. เตรียมจัดซื้อน้ำยา และอาหารเลี้ยงเชื้อ 4. ประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจตามวันที่กำหนด ในแผนการเก็บตัวอย่าง 5. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 (น้ำบริโภค จำนวน 8 แห่ง น้ำแข็ง 5 แห่ง) ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 45//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-22)

16.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ 3. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินงานตามแผนโครงการฯ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 16//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-13)

14.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ 3. โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 14//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-22)

12.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 12//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-11)

10.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ได้รับหนังสือขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 10//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-22)

8.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-12)

8.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-22)

8.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 8//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-12)

5.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 5//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดขอบเขตของการตรวจคุณภาพ จำนวนแหล่งผลิตและงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินการต่างๆ เพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมน้ำยา/อาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงาน สำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและประเมินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3626

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3626

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
96.40

100 / 100
3
88.30

0 / 0
4
99.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **