ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3627

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววัชราภรณ์ เอกทวีกูล โทร. 0 2580 0955

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน โดย ปี๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเรื่องการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้น โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลและเฝ้าระวังเรื่องการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามกฎมาย เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของประชาชนทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ และเพื่อส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี-//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้านการบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒. เพื่อให้การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามกฎหมาย ๓. เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ -//-

เป้าหมายของโครงการ

๑. จัดประชุมผู้ประกอบการที่รับจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐ คน ๒. จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. สุ่มตรวจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสำนักงานเขต ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (งบประมาณที่ได้รับ 18,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 18,000 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 5,000 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการคืนเงินงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 5,000 บาท (เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (งบประมาณที่ได้รับ 13,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 13,000 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (70%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-06)

62.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (62%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (60%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-04)

57.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (57%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-01-20)

56.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (56%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-09)

55.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (55%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฉพาะกิจการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของกรุงเทพมหานคร ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว จึงไม่มีการใช้งบประมาณ คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-19)

11.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (11%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการขอความอนุเคราะห์สำหรับสถานที่จัดงาน และจัดทำหนังสือเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-06)

11.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (11%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการขอความอนุเคราะห์สำหรับสถานที่จัดงาน และจัดทำหนังสือเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (13,000 บาท) (10%) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - ดำเนินการขอความอนุเคราะห์สำหรับสถานที่จัดงาน และจัดทำหนังสือเรียนเชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-08)

6.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (18,000 บาท) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - วางแผนดำเนินงานและกำหนดวัน สำหรับการจัดแถลงข่าวฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์สำหรับสถานที่จัดงาน -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (18,000 บาท) 9.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 5 คน เดือนพฤษภาคม 2563 (5,000 บาท) - ดำเนินจัดทำแผนการประชุมฯ 9.2 จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ 30 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 100 คน เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 30 คน ผู้สื่อข่าวและประชาชน 40 คน เดือนธันวาคม 2562 (13,000 บาท) - วางแผนดำเนินงานและกำหนดวัน สำหรับการจัดแถลงข่าวฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์สำหรับสถานที่จัดงาน -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำป้ายรับรองการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตดำเนินการสุ่มจรวจกระเช้าของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3627

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3627

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0926

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **