ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ (สสธ.) : 08000000-3630

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบุญชัย ผณินทรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- S.aureas และหรือ Salmonella spp. เป็นเชื่้อที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจะทำให้เกิดการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน และมีไข้ การตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อทั้งสองชนิดนี้ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จะช่วยประเมินแนวโน้มและวางแนวทางเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อในเนื้อสัตว์ลงได้

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย จากเชื้อ S. aureas และ Salmonella spp.

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคทางสาธารณสุข จำนวน 2,000 ตัวอย่าง (Output) - ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ (เชื้อ S. aureas และ เชื้อ Salmonella Spp.) ร้อยละ ๗๐ (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-07)

100.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,500 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 40 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 30 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 149 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 149 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,737 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 115.80 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,558 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 179 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 89.69 ผลการดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนดเป้าหมายกำหนด ตรวจเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,500 ตัวอย่าง สามารถตรวจเนื้อสัตว์ในห้องปฎิบัติการได้ทั้งสิ้น 1,737 ตัวอย่าง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.40 (2020-07-20)

77.40

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,500 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 30 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 135 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 135 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,548 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.40 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,379 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 169 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 89.08...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.40 (2020-07-09)

77.40

2020-7-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,500 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 30 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 135 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 135 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,548 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77.40 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,379 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 169 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 89.08...//

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงการติดเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน 2. มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อส้ตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเลื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,500 ตัวอย่าง...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.65 (2020-06-22)

66.65

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 2,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,500 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,333 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,195 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 138 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 89.65...//

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงการติดเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน 2. มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อส้ตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเลื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.65 (2020-06-09)

66.65

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 22 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 38 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 109 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,333 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 66.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,195 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 138 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 89.65...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-05-20)

58.15

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.15 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,064 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 99 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 91.49.//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-05-08)

58.15

2020-5-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.15 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,064 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 99 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 91.49.//

** ปัญหาของโครงการ :ผบกระทบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) - การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงและอาจไม่สามารถเลี่ยงการติเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน - มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตากการติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ขึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-04-20)

58.15

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 49 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 31 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.15 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,064 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 99 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 91.49.//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-04-09)

58.15

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 49 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 31 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.15 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,064 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 99 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 91.49.//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.50 (2020-03-23)

47.50

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 19 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 146 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 146 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 950 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.50 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 882 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 68 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 92.84..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.50 (2020-03-09)

47.50

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 19 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 146 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 146 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 950 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.50 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 882 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 68 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 92.84..//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.20 (2020-02-20)

37.20

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 49 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 11 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 99 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 744 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 695 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 49 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.41...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.20 (2020-02-07)

37.20

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 49 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 11 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 99 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 744 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 695 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 49 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.41...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.65 (2020-01-20)

28.65

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 37 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 9 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 123 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 573 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 538 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 35 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.89...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.65 (2020-01-08)

28.65

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 37 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 9 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 123 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 573 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 538 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 35 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.89...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.20 (2019-12-20)

20.20

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 16 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 378 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 26 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.56...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.20 (2019-12-09)

20.20

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 16 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 378 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 26 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.56...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.15 (2019-11-19)

10.15

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 51 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 10 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 193 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 183 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 94.82...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.15 (2019-11-08)

10.15

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 51 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 10 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 193 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 183 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 94.82...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเนื้อสัตว์ในสถานจำหน่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอนแนะในการแก้ไขปรับปรุงตามหลักสุขศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์พร้อมทั้งทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0929

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.56

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.56

100 / 100
2
92.84

100 / 100
3
89.65

0 / 0
4
89.99

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **