ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ (สสธ.) : 08000000-3630

สำนักอนามัย

28.65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 28.65

นายบุญชัย ผณินทรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- S.aureas และหรือ Salmonella spp. เป็นเชื่้อที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจะทำให้เกิดการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน และมีไข้ การตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อทั้งสองชนิดนี้ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จะช่วยประเมินแนวโน้มและวางแนวทางเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อในเนื้อสัตว์ลงได้

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย จากเชื้อ S. aureas และ Salmonella spp.

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคทางสาธารณสุข จำนวน 2,000 ตัวอย่าง (Output) - ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ (เชื้อ S. aureas และ เชื้อ Salmonella Spp.) ร้อยละ ๗๐ (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.65 (2020-01-20)

28.65

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 37 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 9 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 123 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 573 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 538 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 35 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.89...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.65 (2020-01-08)

28.65

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 37 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 9 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 123 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 573 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 538 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 35 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.89...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.20 (2019-12-20)

20.20

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 16 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 378 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 26 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.56...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.20 (2019-12-09)

20.20

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 50 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 16 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.20 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 378 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 26 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 93.56...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.15 (2019-11-19)

10.15

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 51 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 10 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 193 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 183 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 94.82...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.15 (2019-11-08)

10.15

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 51 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 41 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 10 ตัวอย่าง - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 193 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.65 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 183 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษคิดเป็นร้อยละ 94.82...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเนื้อสัตว์ในสถานจำหน่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอนแนะในการแก้ไขปรับปรุงตามหลักสุขศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์พร้อมทั้งทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0929

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.56

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **