ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.) : 08000000-3632

สำนักอนามัย

48.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 48.00

นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คำ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและฟื้นฟูสภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือมีปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่อง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ประสบปัญหาทางหารเคลื่อนไหวได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

08940400/08940400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 2. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ประสบปัญหา และมีความต้องการจำเป็น 3. เพื่อประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-24)

48.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-13)

45.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ระฟว่างเวลา 08.30-16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเห็นชอบให้ใช้ขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563 - ทำหนังสือขอใช้งบประมาณงวดที่ 1 เพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) เป็นจำนวน 1,949,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-07)

32.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-16)

30.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับรายชื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 แห่ง ได้แก่ รถเข็น 350 คน ไม้เท้าขาเดียว 200 คน ไม้เท้าสามขา 270 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน 100 คน รวม 920 คน - ขออนุม้ติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักอนามัย - รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ - ให้นักสังคมสงเคราะห์ส่งรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุขส่งรายชื่อผู้ได้รับอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะจำหน่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:สำรวจความพึงพอใจผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0931

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **