ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว (สพธ.) : 08000000-3632

สำนักอนามัย : (2563)

62.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 62.00

นายรุ่งโรจน์ โพธิ์คำ โทร 2747

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและฟื้นฟูสภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนหรือมีปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีองค์ความรู้และทักษะในเรื่อง การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ประสบปัญหาทางหารเคลื่อนไหวได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

08940400/08940400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 2. เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ประสบปัญหา และมีความต้องการจำเป็น 3. เพื่อประชุมชี้แจงผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-06-13)

62.00

13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประสานบริษัทคู่สัญญา แจ้งกำหนดเวลาส่งมอบโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในวันและเวลาทำการ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา 1/2563 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-04)

60.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำบัญชีลงลายมือชื่อผู้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่ีอนไหว จำนวน 66 ศูนย์ฺบริการสาธารณสุข แบ่งตามกลุ่มพื้นที่เขต กลุ่มกรุงเทพกลาง 135 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ 254 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ 60 คน กรุงเทพตะวันออก 183 คน กรุงธนเหนือ 111 คน และกรุงธนใต้ 177 คน รวมจำนวน 920 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-20)

57.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 920 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 66 แห่ง จากทั้งหมด 68 แห่ง ยกเว้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-09)

55.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 920 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-24)

53.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…- ก่อหนี้ผูกพันลงในสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2563 จะครบถ้วน กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 กับผู้รับจ้าง บริษัท อินนไนน์ เมว่า จำกัด วงเงิน 1,948,360.-บาท - โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 740.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-01)

52.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ลงนามในสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้บริษัทผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-04)

49.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคาในระบบ e-GP ได้ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-02-24)

49.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สพธ.1/2563 การซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-02-07)

49.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 20 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สำนักอนามัย สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว เป็นเงิน 1,949,100 บาท จากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-24)

48.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-13)

45.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุุ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ระฟว่างเวลา 08.30-16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาที่ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขเห็นชอบให้ใช้ขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563 - ทำหนังสือขอใช้งบประมาณงวดที่ 1 เพื่อขอจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้าสามขา และอุปกรณ์ช่วยเดิน (walker) เป็นจำนวน 1,949,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-12-07)

32.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-16)

30.00

16/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับรายชื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 แห่ง ได้แก่ รถเข็น 350 คน ไม้เท้าขาเดียว 200 คน ไม้เท้าสามขา 270 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน 100 คน รวม 920 คน - ขออนุม้ติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักอนามัย - รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- วางแผนการดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ - ให้นักสังคมสงเคราะห์ส่งรายชื่อผู้รับอุปกรณ์ - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ขอรับอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุขส่งรายชื่อผู้ได้รับอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะจำหน่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:สำรวจความพึงพอใจผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3632

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3632

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0931

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **