ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) : 08000000-3650

สำนักอนามัย : (2563)

16

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16

นางสาวจรรยา ทัศแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 2.จัดบริการแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

เป้าหมายของโครงการ

1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๑ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-05-18)

16.00

2020-5-18 : จัดทำบันทึกเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุจ แจ้งยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0815 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563 เนื่องจากมีหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันทีั่้ 10 มี.ค. 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-05-08)

16.00

8/5/2563 : ทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย ตามหนังสือที่ กท 0711/0701 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-04-17)

16.00

17/4/2563 : - จัดทำ Power Point สำหรับนำเสนอในการจัดประชุมฯ - จัดเตรียมเอกสารในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-09)

15.00

9/4/2563 : แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-03-18)

14.00

18/3/2563 : - ประสานและส่งหนังสือเชิญให้วิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - ดำเนินการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-09)

10.00

9/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร (กิจกรรมที่ 1) - จัดเตรียมเอกสารแนบและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-02-19)

9.00

19/2/2563 : - รออนุมัติโครงการ - ประสานวิทยากร (กิจกรรมที่ 1 ) - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-02-06)

8.00

6/2/2563 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - จัดทำคำสั่งประชุม (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-17)

7.00

17/1/2563 : - จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1) - ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน - ร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-09)

6.00

9/1/2563 : - จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการ, แผนการใช้เงิน, แผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ - ส่งขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-09)

4.00

9/12/2562 : - จัดทำร่างบันทึกขออนุมัติโครงการฯ - เขียนโครงการ แผนการใช้เงิน แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-20)

3.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-08)

2.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เตรียมร่างโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดแนวทางการออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการบริการเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างออกปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ถุงยางอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ออกให้บริการเชิงรุก
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3650

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3650

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0939

ตัวชี้วัด : (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต)(4.2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (ผลลัพธ์)(4.3)ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 100.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.53

100 / 100
2
50.47

100 / 100
3
70.17

0 / 0
4
100.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **