ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) (สก.สนอ.) : 08000000-3654

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุวรรณา โต๊ะเฮง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

08010000/08010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

2020-9-11 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 575,459,493.- บาท เบิกจ่ายได้ 497,475,821.84 บาท คิดเป็น 86.45% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 58,437,011.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,211,607.76 บาท คิดเป็น 99.62% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 47,808,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 41,659,525.00 บาท คิดเป็น 87.14 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 46,969,671.- บาท เบิกจ่ายได้ 42,289,621.43 บาท คิดเป็น 90.04% - งบกลาง งบประมาณที่ได้รับ 264,316,755.- บาท เบิกจ่ายได้ 264,316,755. บาท คิดเป็น 100.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,207,117,486.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,118,079,331.03 บาท คิดเป็น 92.624%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 641,492,996.- บาท เบิกจ่ายได้ 394,630,979.27 บาท คิดเป็น 61.52% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 55,209,134.74 บาท คิดเป็น 84.68% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 47,833,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 39,881,525.00 บาท คิดเป็น 83.38 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,767,947.- บาท เบิกจ่ายได้ 25,327,471.43 บาท คิดเป็น 35.29% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,040,417,999.- บาท เบิกจ่ายได้ 729,175,110.44 บาท คิดเป็น 70.08%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 641,492,996.- บาท เบิกจ่ายได้ 359,300,776.94 บาท คิดเป็น 56.01% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 49,336,147.39 บาท คิดเป็น 75.67% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 47,833,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,713,656.00 บาท คิดเป็น 57.94 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,483,747.- บาท เบิกจ่ายได้ 24,637,471.79 บาท คิดเป็น 34.47% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,040,137,799.- บาท เบิกจ่ายได้ 675,114,052.12 บาท คิดเป็น 64.91%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 482,323,659.- บาท เบิกจ่ายได้ 334,260,287.14 บาท คิดเป็น 52.06% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 43,898,836.85 บาท คิดเป็น 67.33% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 41,684,525.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,713,656.00 บาท คิดเป็น 61.24 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 65,909,853.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,801,824.29 บาท คิดเป็น 31.96% รวม งบประมาณที่ได้รับ 869,241,537.- บาท เบิกจ่ายได้ 642,800,604.28 บาท คิดเป็น 73.95%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 272,399,786.17 บาท คิดเป็น 42.42% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 36,118,913.94 บาท คิดเป็น 55.40% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 47,833,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,851,656.00 บาท คิดเป็น 49.86 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 70,174,687.- บาท เบิกจ่ายได้ 14,524,258.97 บาท คิดเป็น 20.70% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,039,430,143.- บาท เบิกจ่ายได้ 561,020,615.08 บาท คิดเป็น 53.97%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากจึงทำให้การรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 235,285,328.53 บาท คิดเป็น 36.64% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,885,547.47 บาท คิดเป็น 51.97% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 84,734,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 8,241,000.00 บาท คิดเป็น 9.73 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,942,947.- บาท เบิกจ่ายได้ 11,254,001.75 บาท คิดเป็น 15.64% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,078,099,403.- บาท เบิกจ่ายได้ 502,791,877.75 บาท คิดเป็น 46.64%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 175,749,835.82 บาท คิดเป็น 27.37% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,274,105.28 บาท คิดเป็น 41.83% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 85,167,890.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,772,000.00 บาท คิดเป็น 7.95 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,821,157.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,153,441.50 บาท คิดเป็น 8.57% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,078,410,947.- บาท เบิกจ่ายได้ 430,075,382.60 บาท คิดเป็น 39.88%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมากจึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,683,815.90 บาท คิดเป็น 19.57% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,963,473.79 บาท คิดเป็น 36.76% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,167,890.- บาท เบิกจ่ายได้ 741,000.00 บาท คิดเป็น 0.72 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 71,250,257.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,585,981.20 บาท คิดเป็น 5.03% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,095,840,047.- บาท เบิกจ่ายได้ 368,100,270.89 บาท คิดเป็น 33.59%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มกราคม 2563 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 84,752,471.95 บาท คิดเป็น 13.20% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 18,566,041.35 บาท คิดเป็น 28 .48% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 72,587,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,527,054.00 บาท คิดเป็น 2.10% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,097,266,900.- บาท เบิกจ่ายได้ 104,845,567.30 บาท คิดเป็น 9.55%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานจึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,279,062.73 บาท คิดเป็น 9.08% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,729,573.69 บาท คิดเป็น 34 .67% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 72,577,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 832,776.00 บาท คิดเป็น 1.15% รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,097,256,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 72,841,412.42 บาท คิดเป็น 6.64%

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานจึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,185,890.13 บาท คิดเป็น 3.46% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,044,381.13 บาท คิดเป็น 15 .41% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 72,577,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 455,440.00 บาท คิดเป็น 0.63% รวม งบประมาณที่ได้รับ 883,344,726.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,685,711.26 บาท คิดเป็น 3.70%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-31)

8.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 383,086.13 บาท คิดเป็น 0.06% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,402,520.99 บาท คิดเป็น 6 .75% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 85,841,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 896,603,526.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,785,607.12 บาท คิดเป็น 0.53%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัด และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติและงบกลางประจำเดือนและประจำปีของส่วนราชการมรสังกัดให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนและประจำปีในที่ประชุมผู้บริหารสำนักอนามัย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคืนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางหลังจากเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3654

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3654

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0945

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สงม.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.262

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.39

0 / 0
4
4.26

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **