ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักอนามัย (สก.สนอ.) : 08000000-3655

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอนงนุช เฉลยคาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สำนักอนามัยสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีให้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร และสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ภายในกำหนด

08010000/08010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดทำงบการเงินประจำปี ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเวลาที่กำหนด 2. เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำและส่งงบการเงินประจำปีภายในกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

2020-9-11 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด - กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครหรือไม่ ณ ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ได้รับเอกสารในการจัดทำบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร กำหนดหรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-07-30)

61.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร กำหนดหรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-30)

61.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร กำหนดหรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-05-20)

61.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-04-29)

61.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพ กำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-03-26)

61.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-02-27)

61.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบันทกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-25)

60.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-28)

60.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบันทึกบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-31)

50.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการบันทึกรายการบัญชี 1. จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีทุกประเภทได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่คูมือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :กองบัญชี สำนักการคลังจะดำเนินการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนดหรือไม่ ณ เดือน ตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดส่งรายงานให้สำนักการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย เป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3655

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3655

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0946

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2.2.1 ของ สนค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.2000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.90

100 / 100
2
0.92

100 / 100
3
0.92

0 / 0
4
1.20

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **