ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี (สก.สนอ.) : 08000000-3656

สำนักอนามัย

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางอ้อยทิพย์ สงวนศักดิ์ นางนิตทยา ปลื้มใจ โทร.0 2203 2821

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบทรัพย์สินของสำนักอนามัย เป็นการรวบรวมประมวลทรัพย์สินทั้งหมดของหน่วยงาน ที่อยู่ในระบบงบประมาณและนอกงบประมาณ และในภาพรวมของ ทั้้งสำนักอนามัย (81 ส่วนราชการ) โดยจะต้องมีความถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถหาสาเหตุความผิดพลาดได้และนำมาแก้ไขให้ ถูกต้อง และภาพรวมของงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

08010200/08010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและการจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-14)

55.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2551 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. การจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2551 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-06)

53.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546 , 2543-2546 , 2547 , 2548 , 2549 และ 2550 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. การจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546 , 2543-2546 , 2547 , 2548 , 2549 และ 2550 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สิน ระหว่างหน่วยงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและกองบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ในภาพรวมสำนักอนามัย ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 0701/100 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-06)

45.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ส่งสรุปรายงานมายังสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 0701/6379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-18)

40.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-12-09)

38.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 0701/6379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 1 โดยส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยจัดทำข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย รวบรวมขัอมูล เพื่อจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-19)

35.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยเพื่อเตรียมจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-11-08)

33.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดทำและรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยเพื่อจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ตรวจนับพัสดุที่คงเหลืออยู่เพียววันสิ้นงวด และรายงานผลการตรวจสอบ บันทึกรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง บันทึกรายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง บันทึกบัญชีคุมทรัพย์สิน ตามเนื่องานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
:15%
เริ่มต้น :2019-11-10
สิ้นสุด :2019-11-10
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปยอดมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 (งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อมส่งฝ่ายการคลัง เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดทางบัญชี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2563
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3656

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3656

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0947

ตัวชี้วัด : คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2 ของ สนค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **