ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี (สก.สนอ.) : 08000000-3656

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอ้อยทิพย์ สงวนศักดิ์ นางนิตทยา ปลื้มใจ โทร.0 2203 2821

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบทรัพย์สินของสำนักอนามัย เป็นการรวบรวมประมวลทรัพย์สินทั้งหมดของหน่วยงาน ที่อยู่ในระบบงบประมาณและนอกงบประมาณ และในภาพรวมของ ทั้้งสำนักอนามัย (81 ส่วนราชการ) โดยจะต้องมีความถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถหาสาเหตุความผิดพลาดได้และนำมาแก้ไขให้ ถูกต้อง และภาพรวมของงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

08010200/08010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและการจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : 1. สำนักอนามัยกำลังดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 -30 ก.ย. 63) เพื่อยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบัญชี และจะจัดส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 ต.ค. 63 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2563 3. สำนักอนามัยได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย เพื่อจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0701/7243 ลว. 11 ก.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63) ตามหนังสือที่ กท 0701/3841 ลว. 14 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-07)

93.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2563 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้างประจำปี 2563 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-13)

85.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักอนามัยจัดส่งรายงานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63) ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 0701/5324 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

2020-6-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2562 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2562 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยาย 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-05)

78.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2561 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2561 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-18)

75.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2559 และ 2560 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2559 และ 2560 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-05-08)

73.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2558 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2558 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-17)

70.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2556 และ 2557 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2556 และ 2557 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-09)

65.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สำนักอนามัยจัดส่งรายงานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สิน ระหว่างหน่วยงานกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 0701/3083 ลว. 9 เม.ย. 63 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2555 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 3. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2555 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) ส่งสรุปรายงานมายังสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 0701/1120 ลงวันที่ 27 กพ. 2563 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2553 และ 2554 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 3. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2553 และ 2554 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-06)

58.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนิการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2552 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 3. จัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูคล่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2552 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-14)

55.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2551 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. การจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2551 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-06)

53.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546 , 2543-2546 , 2547 , 2548 , 2549 และ 2550 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563 2. การจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง ประจำปีเริ่มได้-2546 , 2543-2546 , 2547 , 2548 , 2549 และ 2550 ณ วันสิ้นงวดบัญชีทำการ 30 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-17)

50.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สิน ระหว่างหน่วยงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและกองบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ในภาพรวมสำนักอนามัย ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 0701/100 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-06)

45.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัยตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) ส่งสรุปรายงานมายังสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 0701/6379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-18)

40.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย จัดทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังส่วนราชการในสังกัดเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุประจำไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-12-09)

38.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 0701/6379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานพัสดุ ไตรมาสที่ 1 โดยส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยจัดทำข้อมูลให้สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย รวบรวมขัอมูล เพื่อจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-19)

35.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยเพื่อเตรียมจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-11-08)

33.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดทำและรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัดของสำนักอนามัยเพื่อจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ตรวจนับพัสดุที่คงเหลืออยู่เพียววันสิ้นงวด และรายงานผลการตรวจสอบ บันทึกรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง บันทึกรายงานการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง บันทึกบัญชีคุมทรัพย์สิน ตามเนื่องานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563
:15%
เริ่มต้น :2019-11-10 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-10 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปยอดมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 (งบทรัพย์สินประจำปี) พร้อมส่งฝ่ายการคลัง เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดทางบัญชี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2563
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3656

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3656

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0947

ตัวชี้วัด : คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) (2.2.2 ของ สนค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.425

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.43

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **