ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฉลากยาออนไลน์ใส่ใจสุขภาพ (กภก.) : 08000000-3658

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรกิจ ถาวรศักดิ์ โทร 025808782 ต่อ 219

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งการใช้ยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการให้บริการทางการแพทย์ การใช้ยาไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ อย่างไรก็ตามฉลากยาที่ใช้ในปัจจุบันมีพื้นที่แสดงข้อมูลจำกัด สามารถแสดงได้เฉพาะข้อมูลวิธีการใช้ยาเบื้องต้นเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มข้อมูลอื่นที่มีความสำคัญต่อการใช้ยา เช่น ชื่อยาภาษาไทย ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ ข้อควรระวัง และวิธีการใช้ยา โดยเฉพาะในกรณียาที่จำเป็นต้องมีวิธีการใช้ยาเฉพาะ หรือยาเทคนิคพิเศษ ซึ่งเดิมสำนักอนามัยจัดทำข้อมูลยาข้างต้นในรูปแบบเอกสารซึ่งมีความสิ้นเปลือง และไม่สามารถส่งมอบให้ผู้รับบริการได้ทุกราย กองเภสัชกรรม จึงมีแนวคิดจัดทำฉลากยาออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ โดยเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code ที่ปรากฏบนฉลากยา จะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข้อมูลยา โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยา ได้แก่ ชื่อยา ชื่อยาภาษาไทย รูปยา ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ คำแนะนำในการใช้ยา และวิดีทัศน์ (กรณียาเทคนิคพิเศษ) เป็นต้น และสามารถรับฟังเสียงข้อมูลยาในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้ นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังสามารถใช้ข้อมูลยาดังกล่าวในการให้บริการผู้ป่วย เช่น การแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษแก่ผู้ป่วยขณะเยี่ยมบ้าน

08110000/08110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สำนักอนามัยมีฉลากยาออนไลน์เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลยาแก่ผู้รับบริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ 2. ผู้รับบริการ มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลยาที่จำเป็น สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ 3. บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำนักอนามัย มีฉลากยาออนไลน์เป็นเครื่องมือช่วย ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักอนามัยมีข้อมูลยาออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้ดูแล และบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำนักอนามัย สามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/8/2563 : โครงการแล้วเสร็จโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1. รายการยาที่มีการจัดทำข้อมูลออนไลน์แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 120 รายการ (เป้าหมาย 80 รายการ) ตัวชี้วัดที่ 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย มีการนำฉลากยาออนไลน์มาใช้ในการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (สิงหาคม 2563) ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในฉลากยาออนไลน์ ระดับมาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ92.51 (เป้าหมายร้อยละ 80)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-14)

85.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-06-22)

81.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การใช้ฉลากยาออนไลน์ในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-15)

80.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การใช้ฉลากยาออนไลน์ในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-13)

75.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การใช้ฉลากยาออนไลน์ในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-08)

70.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การใช้ฉลากยาออนไลน์ในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-30)

67.00

30/3/2563 : ดำเนินการจัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็ปไซต์แล้วเสร็จจำนวน 120 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการใช้งานฉลากยาออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ดูแล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-13)

55.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-14)

45.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-15)

40.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-15)

12.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและสำรวจกลุ่มยาที่มีความต้องการจัดทำฉลากยาออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและสำรวจสำรวจกลุ่มยาที่มีความต้องการจัดทำฉลากยาออนไลน์จากประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจกลุ่มยาที่มีความต้องการจัดทำฉลากยาออนไลน์จากความต้องการของประชาชน และความเห็นของบุคลากรทางการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำข้อมูลยาออนไลน์บนเว็บไซต์
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:ชี้แจงเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้ฉลากยาออนไลน์
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์โครงการและให้คำแนะนำวิธีการใช้งานฉลากยาออนไลน์แก่ผู้รับบริการ/ผู้ดูแล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้ดูแล ในการใช้ฉลากยาออนไลน์
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:สรุป ติดตาม ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0949

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
3.36

100 / 100
3
3.36

0 / 0
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **