ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ (สพธ.) : 08000000-3659

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ โทร 2725

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา3/1) ดังนั้นการบริหารราชการมีเป้าหมายสูงสุดคือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงาน ซึ่งการสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆของหน่วยงาน และกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น

08940200/08940200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการของส่วนราชการ จำนวน 81 ส่วนราชการ ของสำนักอนามัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. เข้าร่วมการประชุม รับฟังการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2. จัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-08-21)

99.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ติดตาม ประสาน รวบรวมรายชื่อข้าราชการจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง เข้าร่วมการประชุมรับฟังการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำหนังสือส่งรายชื่อให้กองงานผู้ตรวจราชการ 2. อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-10)

92.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสาน ติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-07-29)

91.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสาน ติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-11)

90.00

11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-13)

88.00

13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-06-04)

84.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 กับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-20)

77.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 กับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-08)

63.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านเว็บไซต์ (website) เฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์ (Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Form ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครัั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-24)

62.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการพัฒนา/ปรับปรุง ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เว็บไซต์ (website) เฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์ (Line) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำสรุปลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 จากเล่มรายงานผลการสำรวจฯ ของผู้ตรวจราชการฯ และจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบผลการสำรวจฯ 2. จัดทำหนังสือแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 แยกรายส่วนราชการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ปี 2563 (กองสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์ จำนวน 18 ศูนย์) และขอให้พิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงจากผลสำรวจรายข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย 3. จัดทำหนังสือถึงศูนย์บริการสาะารณสุข จำนวน 68 ศูนย์ฯ ขอให้ส่งผลการดำเนินพัฒนาปรับปรุง สำหรับข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย 2 ข้อคำถาม (จากผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1) คือ 1.7 ท่านชอบ เว็บไซต์ (website) เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (LINE) ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในระดับใด 1.8 ข้อมูลใน เว็บไซต์ (website) เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (LINE) ของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นปัจจุบันและชัดเจน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 4. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ครั้งที่1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-19)

53.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อติดตามผลความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 1 2. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักอนามัย ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-09)

52.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เวียนหนังสือถึงผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ และผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการพัฒนาปรับปรุงบริการ ของสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขอความร่วมมือทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักอนามัย ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-24 เมษายน 2563 พร้อมกำหนดส่งผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-24)

47.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานเรื่องผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-07)

45.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-13)

25.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานการเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสาตร์ (นิด้า) และศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์ 2. ส่งค่าน้ำหนักคะแนนของข้อคำถาม ในแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-27)

13.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ร่วมประชุมชีึ้แจงการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 2. ประสานเรื่องการกำหนดน้ำหนักคะแนนของข้อคำถาม กับศูนย์บริการสาธารณสุข/หน่วยบริการทางการแพทย์โดยจัดทำหนังสือและแบบ QR-Code ให้ศูนย์ฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563 ร่วมกันให้ค่าน้ำหนักคะแนนของข้อคำถาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-07)

4.00

7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดทำหนังสือถึงส่วนราชการ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและการพัฒนาปรับปรุงบริการของสำนักอนามัย 2. ประสานกองงานผู้ตรวจราชการเรื่องแนวทางการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-19)

3.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานกองงานผู้ตรวจราชการเรื่องแนวทางการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-08)

2.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนติดตามการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. วางแผนติดตามการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานกองงานผู้ตรวจฯ (กงต.) เรื่องรายละเอียดการทอดแบบสำรวจ ความพึงพอใจฯ และดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของ สนอ.ครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-17
สิ้นสุด :2020-01-17
ขั้นตอน 3
:ติดตาม ประสานการเข้าทอดแบบสำรวจฯ ครังที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-02-07
สิ้นสุด :2020-02-07
ขั้นตอน 4
:ประสานกองงานผู้ตรวจฯ ในส่วนของรายละเอียดฯ และดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของ สนอ. ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประสานการเข้าทอดแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-31
สิ้นสุด :2020-07-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0950

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.43

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **