ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล (สพธ.) : 08000000-3660

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐวสา เจริญ โทร 0 2203 2845

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ 3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ 4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 5. ภารกิจด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด

08940000/08940000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประดยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ข้อมูลตัวชี้วัดของสำนักอนามัย ทั้ง 47 ตัวชี้วัด มีการรายงานครบถ้วนในระบบบัทึกฐานข้อมูล 4.1 ตามรอบในการรายงาน /ปรับปรุงข้อมูล/ชุดข้อมูล แบ่งออกเป็น 1) วันที่ทำกิจกรรม (รายวัน) จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) รายเดือน จำนวน 21 ตัวชี้วัด 3) รายไตรมาส จำนวน 9 ตัวชี้วัด 4) รายปี จำนวน 11 ตัวชี้วัด 5) อื่นๆ (ภาคเรียน รอบ) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวจะมีรอบการรายงานทั้ง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดรายงานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้วทั้ง 47 ตัวชี้ด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายง่านข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคมในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้วทั้ง 47 ตัวชี้ด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การนำเข้าข้อมูลในระบบฯ มีข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยได้รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และจัดทำหนังสือส่งหน้าแรกของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลถึงการจัดเตรียมข้อมูลและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดทำขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม นำเข้าประชุมคณะทำงานติดตามความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 3. รอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลจากคณะกรรมการฯ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการประสาน หารือ เพื่อร่วมพิจารณาว่าจะดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel , Access , My SQL หรือพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนสถานะข้อมูลและฐานข้อมูลเดิม นำเข้าประชุมคณะทำงานติดตามความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันภายในหน่วยงาน 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 3. รอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลจากคณะกรรมการฯ 4. อยู่ระหว่างเตรียมการประสาน หารือ เพื่อร่วมพิจารณาว่าจะดำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel , Access , My SQL หรือพัฒนาโปรแกรมเดิมที่มีอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-28)

10.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดตามภารกิจของสำนักอนามัยส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-25)

7.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-28)

6.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวน และศึกษาฐานข้อมูลของสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลในระบบฐานข้อมูล
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3660

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3660

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (มิติที่ 4.1 ของ สยป.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.50

0 / 0
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **