ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) (กสภ.) : 08000000-3697

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ โทร 02 203 2869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากรายงานการดูแลผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง สำนักอนามัย ปีงบประมาณ 2562 พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา 19,645 คน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษา 21,631 คน ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กองสร้างเสริมสุขภาพ จึงตระหนักและเห็นความจำเป็นที่ผู้ป่วยควรจะต้องได้เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น และได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ได้แก่ ตรวจน้ำตาลในเลือด ไขมัน จอประสาทตา ไต เท้า ทันตกรรม เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ และการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรง จากภาวะแทรกซ้อนในด้านต่างๆ หรือชะลอภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการตายของผู้ป่วย กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน และให้บริการดูแลผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

08030200/08030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ให้บริการดูแลผู้ป่วย ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๓ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จัดทำโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยปรับรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-12)

65.00

12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-13)

60.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานและปรับลดเป้าหมายเนื่องจากจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : ออยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-09)

25.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการฯ และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการฯ และแจ้งแผนและแนวทางการดำเนินงานให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบในหลักการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อขอเห็นชอบในหลักการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบในหลักการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมฯตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3697

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3697

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0909

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 41.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
22.08

100 / 100
3
33.71

0 / 0
4
41.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **