ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3702

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง นางสาวปิยะมาศ คงมั่น โทร. 0 2035 1861 ต่อ3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นำมาซึ่งอันตรายและพิษภัยจากอาหารในรูปแบบต่างๆส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเช่นกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้มีการกวดขัน ควบคุม ดูแลคุณภาพความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง และจัดทำมาตรฐาน ให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นกาสร้างหลักประกันคุณภาพอาหาร เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกบริโภคอาหารของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย พัฒนางานด้านคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาพรวมของประเทศไทย ต่อไป-//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร -//-

เป้าหมายของโครงการ

1.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100 (ผลลัพธ์) 2.จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 1,000 ชุด และสำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุการรับรองฯมีเฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (ผลผลิต) 3.ตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ จำนวน 20 วัน และนอกเวลาราชการ จำนวน 30 วัน 4.จัดกิจกรรมแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน(ผลผลิต)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-05)

100.00

5/8/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (76%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 81.85(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,262ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 16,585ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (100%) - ยกเลิกกิจกรรมและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารแล้ว 401 ราย คืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - ยกเลิกกิจกรรมและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-07-16)

76.00

16/7/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (76%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60.21(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,904ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 12,099ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (100%) - ยกเลิกกิจกรรมและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (70%) - จัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารแล้ว 401 ราย 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-09)

74.00

9/7/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (74%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 59.11(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,101ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 11,422 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (100%) - ยกเลิกกิจกรรมและคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (66%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารแล้ว 401 ราย 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-18)

73.00

18/06/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (73%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 56.93(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,064ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 11,422 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (56%) - จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลา ครั้งที่ 3 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (66%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารแล้ว 401 ราย 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-05)

72.00

05/06/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (72%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.67(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,007ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 11,081 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (55%) - จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลา ครั้งที่ 3 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (65%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารแล้ว 401 ราย 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-18)

71.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (70%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.67(จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,976ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 10,512 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (32%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (57%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-08)

70.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (70%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 52.13 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,976 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 10,413 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (32%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (57%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเดือน มิ.ย. – ก.ค. 63 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-04-16)

69.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 11,000 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 427,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 65,584.4 บาท) (69%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 45.47 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,994 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 9,092 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (32%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในเดือน เมษายน 2563 จำนวน 5 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (57%) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการตรวจประเมินฯ ครั้งที่2 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 11,000 บาทคืนเงิน 11,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-07)

68.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 4,750 บาท คงเหลืองบที่ได้รับ 433,250บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 361,415.60 บาท บาท คงเหลือ 76,584.4 บาท) (68%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 297,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 42.58 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,960 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 8,498 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท ใช้ไป 2,000 บาท) (30%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในเดือน เมษายน 2563 จำนวน 5 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (55%) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเลื่อนการตรวจประเมินฯ ครั้งที่2 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (50%) - คืนเงินงบประมาณในส่วนของค่าอุปกรณ์ จำนวน 4,750 บาท เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คงเหลือค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท(รอคืนเงินรอบที่ 2 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-17)

43.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (43%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 148,500 บาท คงเหลือ 151,500 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานงวดที่2เรียบร้อยแล้ว (20%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 34.29 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,023 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 6,865 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (22%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 10 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (52%) - อยู่ระหว่างตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร เดือน มีนาคม 2563 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (14%) - จัดทำแผนการดำเนินงานฯ อยู่ระหว่างขอเงินงวดที่ 2 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-03-06)

41.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (41%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท ใช้ไป 148,500 บาท คงเหลือ 151,500 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานงวดที่2เรียบร้อยแล้ว (20%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 32.55 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 20,012 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 6,513 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างปฏิบัติงานครั้งที่ 1 จำนวน 10 วัน 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (51%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2563 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (13%) - จัดทำแผนการดำเนินงานฯ อยู่ระหว่างขอเงินงวดที่ 2 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (11%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานงวดที่1เรียบร้อยแล้ว (20%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.63 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,978 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 4,321 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (16%) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท ใช้ไป 9,915.60 บาท คงเหลือ 84.4 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท ใช้ไป 52,500 บาท คงเหลือ 52,500 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2563 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (11%) - จัดทำแผนการดำเนินงานฯ อยู่ระหว่างขอเงินงวดที่ 2 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-04)

38.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (38%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่1(18%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20.58 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,781 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 4,070 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (11%) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่2 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท เป็นเงิน 9,915.60) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท) (50%) - ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนการดำเนินงานครั้งที่1ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562ถึง23 มกราคม 2563และขออนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (10%) - จัดทำแผนการดำเนินงานฯ อยู่ระหว่างขอเงินงวดที่ 2 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-20)

12.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (12%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (15%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.52 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,759 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 1,683 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (11%) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่2 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) (12%) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำป้ายรับรองฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) (20%) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-09)

11.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (11%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (15%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.52 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,759 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 1,683 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2563) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (11%) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่2 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) (12%) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำป้ายรับรองฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) (20%) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (10%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานฝ่ายบริหารทั่วไปฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (12%) 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.92 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,507 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 764 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) (10%) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติเงินประจำงวดที่2 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) (11%) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) (11%) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-11)

10.00

11/12/2562 :กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (10%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานฝ่ายบริหารทั่วไปฯดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,450 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 19,450 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานสำนักงานเขตตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-18)

8.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (8%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวด และขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,450 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 19,450 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งเวียนแผนการตรวจประเมินฯให้สำนักงานเขตทราบ 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-07)

7.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (7%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,450 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 19,450 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) - จัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินฯและแจ้งแผนการตรวจประเมินฯให้สำนักงานเขตทราบ 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (งบประมาณที่ได้รับ 438,000 บาท) (5%) 3.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (322,000บาท) 3.1.1 การจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยแผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 1,000 ชุด เฉพาะใบรับรองฯ จำนวน 20,000 ใบ (เป็นเงิน 300,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิมพ์ประทับลงในใบรับรองฯ จัดทำแผนการการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 3.1.1.1 เป้าหมายสถานประกอบการอาหาร ประเภท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และ แผงลอยอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาต - สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 (จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 19,450 ราย จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ 19,450 ราย)(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) * หมายเหตุ : ป้ายรับรองฯ มีอายุการรับรอง 1 ปี 3.1.2 การรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จัดพิมพ์ลงในใบรับรองฯ และใส่กรอบอะคริลิค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายรับรองฯและบันทึกลงในฐานข้อมูล ค่าอาหารทำการนอกเวลาข้าราชการและลูกจ้างเพื่อจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 10 วัน จำนวน 3 ครั้ง (12,000 บาท) - อนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ขออนุมัติข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาฯเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว 3.1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ (10,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว 3.2 การตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการออกตรวจประเมิน ติดตามกำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งๆละ15 วัน (105,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจประเมินฯ 3.3 จัดแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้ร่วมงาน รวม 250 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (11,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างเหมาจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ และจัดทำ/มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการตรวจ และตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดแถลงข่าว การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3702

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3702

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **