ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรม ครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาและสารเสพติด (สยส.) : 08000000-3704

สำนักอนามัย : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวกนกพร จรรยามั่น นางสาวธนัตถ์นันท์ ขันดี 02 354 4540

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งหมด 2,066 ชุมชน ถูกระบุว่าเป็นแหล่งจำหน่าย ยาเสพติดโดยเป็นชุมชนที่ผู้เสพสามารถ หาซื้อยาเสพติดได้ จำนวน 1,088 ชุมชนเป็นร้อยละ 52.07 ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจำเป็นต้อง อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน โดนสำนักอนามัยมีอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 11,565 คน ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญด้าน การป้องกันและช่วยเหลือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาและสารเสพติด ให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีของชุมชนได้ในปีที่ผ่านมา มีอาสาสมัคร สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านยาและสารเสพติด จำนวน 612 คน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมอาสาสมัครจำนวน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทั้งหมด จึงทำให้การดำเนินงานดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเพื่อสนับสนุนให้มี การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาและสารเสพติด มีทักษะ ความเชี่ยวชาญสามารถประสานการ ทำงานในพื้นที่ สร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีพยาบาลอนามัยขุมขนและ นักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จีงได้จัดการอบรม ครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ด้านยาและสารเสพติด พร้อมกับการสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อว่าการสนับสนุนหลักสูตรพร้อมวิทยากรพี่เลี้ยงจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 2. เพื่อสร้างพยาบาลอนามัยชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นวิทยากร ฝึกอบรม อสส.กทม.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

-- อบรมพยาบาลอนามัยชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ของ ศบส. 68 แห่ง เพื่อเป็นวิทยากร อสส.กทม.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด โดยดำเนินการผ่าน 3 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-03)

50.00

3/9/2563 : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอบรม ครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาเสพติด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/1186 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ขอขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 64 เนื่องจาก สถานการณ์โควิท 19 กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ฯ ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนกันยายน 2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 จัดพิมพ์หลักสูตรอบรมครู ก ฯ ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนกันยายน 2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 3 อบรมครู ก ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาเสพติด ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนกันยายน 2563- มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เสริมสร้างทักษะกระบวนการ เรื่องการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและ สารเสพติด สำหรับครู ก ขอขยายระยะเวลาเป็นดำเนินการ ระหว่างเดือนกันยายน 2563- มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ : - ขอขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 64 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-18)

50.00

18/8/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เสริมสร้างทักษะกระบวนการ เรื่อง ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำหรับครู ก และขอขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 64 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ : - ขอขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง วันที่ 31 มี.ค 64 เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-07)

50.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เสริมสร้างทักษะกระบวนการ เรื่อง ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำหรับครู ก

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-16)

50.00

16/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ครั้งที่ 2 ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ครั้งที่ 2 ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสส.กทม.

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/6/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-10)

50.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ครั้งที่ 1 ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-19)

30.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-07)

30.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-21)

30.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-09)

30.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-10)

30.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-11)

30.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลัดสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-16)

25.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการสำหรับการประชุมจัดทำหลักสูตรอบรมครุ ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-07)

25.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานขอรายชื่อกรรมการสำหรับการประชุมจัดทำหลักสูตรอบรมครุ ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : ดำเนินการขอความเห็นชอบในหลักการ ขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการจัด เพื่อจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ,คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานขอรายชื่อกรรมการและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำหลักสูตรอบรม ครู ก ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ครั้ง และจัดพิมพ์หลักสูตร ครู ก
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 อบรมครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ด้านยาและสารเสพติด
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เสริมสร้างทักษะกระบวนการ เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำหรับ ครู ก
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินและสรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำรายงานและสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3704

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3704

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0893

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
16.50

100 / 100
3
19.12

100 / 100
4
22.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **