ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3710

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค นางสาวสุภาวดี ศรีนวล โทร. 0 2035 1861 ต่อ 3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้จำนวนสถานประกอบการอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเกิดเป็นแหล่งชุมนุมของการจำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยได้ตระหนักถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานที่ กระบวนการเตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน The World’s Best Award และเป็นเมืองอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดในโลก-//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย -//-

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย จำนวน 100 คน 2.จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการอาหาร -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-16)

100.00

16/7/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาทใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 35,100 บาท) (100%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาทไม่ได้รับอนุมติเงินงวด) (100%) - ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินงวดที่3 ตามหนังสือที่ กท1908/00078 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-09)

66.00

9/7/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (66%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (67%) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-18)

65.00

18/06/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (65%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (64%) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-05)

64.00

05/06/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (64%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (63%) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-18)

63.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (63%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-05-08)

62.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (62%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-04-16)

61.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (61%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ 34,000 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-07)

60.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (60%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (20%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-03-17)

59.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (59%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (15%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-06)

58.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (58%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (13%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-19)

57.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (57%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท ใช้ไป 20,900 บาท คงเหลือ 1,100 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (11%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-04)

55.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (55%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาทเป็นเงิน 20,900 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมชั้น 4 เขตพญาไท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยบริเวณซอยอารีย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-20)

12.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (12%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) (40%) - เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2563) 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-09)

11.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (10%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) (40%) - เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2563) 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (10%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) (20%) - จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และจัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขตเชิญผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมกิจกรรมฯ 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) (7%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-06)

9.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (10%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (7%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-07)

6.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (6%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรมฯ 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 56,000 บาท) (5%) 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว บริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 100 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (22,000 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมฯ 4.2 จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย แผ่นป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ มีเฉพาะใบรับรอง จำนวน 200 ใบ (34,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อปรับรูปแบบป้ายย่านอาหารปลอดภัย จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่3 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการอาหารย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณซอยอารีย์ เขตพญาไท
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
:25%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3710

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3710

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **