ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3712

สำนักอนามัย : (2563)

89

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 89

นางสาววันทนา ณะกองโย 0 2035 1861-2 ต่อ 4

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ) ในทุกสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร บาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท จะต้องมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เข้ารับการอบรม และจัดให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารของตน เข้ารับการอบรม

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาสื่อการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 20 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน และผู้สัมผัสอาหาร 60 รุ่น ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน 2.พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว พร้อมผลิตสื่อการสอนวีดิทัศน์ จำนวน 4 ภาษา และจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว เชื้อชาติเมียนม่า กัมพูชา ลาว และเชื้อชาติอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการรุ่นละ ไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-09-08)

89.00

8/9/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 3,863,492.6 บาท คงเหลือ 3,356,507.4 บาท) (89%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท ใช้ไป 2,710,000 บาท คงเหลือ 290,000 บาท) (100%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เรียบร้อยแล้วจำนวน 64 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 6,169 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 6,149 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 6,059 ราย (ร้อยละ 98.5) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ เรียบร้อยแล้วจำนวน 22 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 1,089 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,085 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,059 ราย (ร้อยละ 97.6) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท ใช้ไป 498,000 คงเหลือ 2,502,000) (71%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท ใช้ไป 390,000 บาท คงเหลือ 510,000 บาท) (100%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการตรวจรับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 *** ได้รับอนุมัติขยายสัญญาจ้างเหมาฯเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือที่ กท0701/3994 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยอยู่ระหว่างการผลิตสื่อการสอนวีดิทัศน์ (Video Clip) หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เป็นคนต่างด้าว คาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563*** -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-14)

88.00

14/8/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 2,237,492.6 บาท คงเหลือ 4,982,507.4 บาท) (88%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท ใช้ไป 1,084,000 บาท คงเหลือ 1,916,000 บาท) (100%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เรียบร้อยแล้วจำนวน 64 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 6,169 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 6,149 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 6,059 ราย (ร้อยละ 98.5) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ เรียบร้อยแล้วจำนวน 22 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 1,089 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,085 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,059 ราย (ร้อยละ 97.6) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท ใช้ไป 498,000 คงเหลือ 2,502,000) (70%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างการจัดทำวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท ใช้ไป 390,000 บาท คงเหลือ 510,000 บาท) (100%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการตรวจรับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-05)

87.00

5/8/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 2,237,492.6 บาท คงเหลือ 4,982,507.4 บาท) (87%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท ใช้ไป 1,084,000 บาท คงเหลือ 1,916,000 บาท) (100%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 993 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 989 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 964 ราย (ร้อยละ 97.5) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท ใช้ไป 498,000 คงเหลือ 2,502,000) (68%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท ใช้ไป 390,000 บาท คงเหลือ 510,000 บาท) (100%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการตรวจรับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-16)

77.00

16/7/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 1,847,492.6 บาท คงเหลือ 5,372,507.4 บาท) (77%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท ใช้ไป 1,084,000 บาท คงเหลือ 1,916,000 บาท) (80%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 993 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 989 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 964 ราย (ร้อยละ 97.5) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (67%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (95%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการตรวจรับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-07-08)

74.00

8/7/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 1,349,492.6 บาท คงเหลือ 5,870,507.4 บาท) (74%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท ใช้ไป 1,084,000 บาท คงเหลือ 1,916,000 บาท) (73%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 993 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 989 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 964 ราย (ร้อยละ 97.5) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (67%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -จัดทำบันทึกส่งคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารไปยังสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/06/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (70%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (66%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 591 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 590 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 566 ราย (ร้อยละ 95.93) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 -จัดทำบันทึกส่งคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารไปยังสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-06-05)

69.00

05/06/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (69%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (66%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 539 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 538 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 514 ราย (ร้อยละ 95.54) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (100%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 - ดำเนินการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ (ข้อสอบ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-18)

68.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (68%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 539 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 538 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 514 ราย (ร้อยละ 95.54) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (80%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - ลงนามสัญญาจ้างฯ ทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ)เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-08)

67.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (67%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 539 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 538 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 514 ราย (ร้อยละ 95.54) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (80%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - ลงนามสัญญาจ้างฯ ทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ)เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-16)

66.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (66%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 539 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 538 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 514 ราย (ร้อยละ 95.54) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - ดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี - อยู่ระหว่างการจัดทำบทวีดิทัศน์ และคำแนะนำการใช้บททดสอบความรู้ทั้ง 4 ภาษา 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (80%) - สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้แจ้งผลการพิจารณารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (80%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - ลงนามสัญญาจ้างฯ ทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ)เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-07)

65.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (65%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 29 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2,952 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,939 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 2,860 ราย (ร้อยละ 97.31) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 539 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 538 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 514 ราย (ร้อยละ 95.54) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (65%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (70%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดทำบันทึกขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ) - อยู่ระหว่างพัฒนาข้อสอบ จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-17)

53.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7,170,007.40 บาท) (53%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (43%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,620 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,615 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน1,554 ราย (ร้อยละ 96.22) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 537 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 536 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 512 ราย (ร้อยละ 95.52) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (50%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธื 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (57%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดทำบันทึกขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-06)

47.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (47%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (43%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 – 16 มิถุนายน 2563 และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 20 รุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 - จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,017 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 1,015 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 964 ราย (ร้อยละ 94.97) - จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รุ่น เข้ารับการอบรม จำนวน 296 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 296 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 279 ราย (ร้อยละ 94.26) - จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (45%) - ลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดประชุมลักษณะการทำ Focus group ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี - จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธื 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - ลงนามสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรการพิมพ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้เงินไป 49,992.60 บาท คงเหลือ 7.4 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (57%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 - จัดทำบันทึกขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(ข้อสอบ) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-19)

37.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (37%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวในระบบกรมบัญชีกลาง 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-04)

35.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (35%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (28%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยจัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 60 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 16 มิถุนายน 2563 - จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำรนวน 288 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 287 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 255 ราย (ร้อยละ 88.85) - จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำรนวน 49 ราย เข้ารับการประเมินผลความรู้ จำนวน 49 ราย ผ่านการประเมินผลความรู้ จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 81.63) 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - ลงนามสัญญาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท ใช้ไป 49,992.60 บาท) (100%) - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารเรียบร้อยแล้ว 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - ลงนามสัญญาจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร)เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (33%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวในระบบกรมบัญชีกลาง 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-09)

32.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (32%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวครั้งที่2 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ - จัดทำบันทึกขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-12-19)

31.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (31%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวครั้งที่2 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (28%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-06)

30.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (30%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (50%) - สำรวจความต้องการ และจัดทำรายการวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ - ขอใบเสนอราคาวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (28%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-11-18)

29.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (29%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมฯ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบฯ - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมฯ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบฯ - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - สำรวจความต้องการ และจัดทำรายการวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา - ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-08)

6.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (6%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - จัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และจำนวนรุ่นสำหรับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - จัดทำกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการจัดทำรายการวัสดุ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการเอกสารฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (5%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - จัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และจำนวนรุ่นสำหรับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - จัดทำกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการจัดทำรายการวัสดุ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการเอกสารฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดอบรมฯ และจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมฯ
:8%
เริ่มต้น :2019-12-17 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-17 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น ส่งให้สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-12-24 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-24 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างเหมา
:12%
เริ่มต้น :2019-12-17 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-17 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัยฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำรวจความต้องการ จัดทำรายการวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่จะทำการจัดซื้อ และประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
:3%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ฒนาข้อสอบ จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำรวจความต้องการเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ
:7%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดอบรมฯ และจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมฯ ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น
:8%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น ส่งให้สำนักงานเขต
:7%
เริ่มต้น :2020-04-08 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-08 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างเหมา ได้แก่ 1) การผลิตสื่อการสอน วีดิทัศน์ 2) จัดอบรมและประเมินผลความรู้ฯ
:11%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารส่งให้สำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3712

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3712

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **