ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3712

สำนักอนามัย

33.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33.00

นางสาววันทนา ณะกองโย 0 2035 1861-2 ต่อ 4

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ) ในทุกสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร บาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท จะต้องมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครกำหนด อีกทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เข้ารับการอบรม และจัดให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารของตน เข้ารับการอบรม

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อพัฒนาสื่อการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 20 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน และผู้สัมผัสอาหาร 60 รุ่น ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน 2.พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว พร้อมผลิตสื่อการสอนวีดิทัศน์ จำนวน 4 ภาษา และจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว เชื้อชาติเมียนม่า กัมพูชา ลาว และเชื้อชาติอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการรุ่นละ ไม่น้อยกว่า 100 คน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (33%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - ลงนามในสัญญาจ้างหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวในระบบกรมบัญชีกลาง 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (60%) - อยู่ระหว่างส่งรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบก่อนการผลิต - อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดจ้างฯทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-09)

32.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (32%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวครั้งที่2 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (42%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ - จัดทำบันทึกขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ(บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร กระดาษคำตอบ แบบฟอร์มใบสมัคร) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-12-19)

31.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (31%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าวครั้งที่2 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (65%) - จัดทำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (28%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-06)

30.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (30%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) (26%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) (30%) - พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) (40%) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) (50%) - สำรวจความต้องการ และจัดทำรายการวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ - ขอใบเสนอราคาวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) (28%) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา และรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร - ขอใบเสนอราคาเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-11-18)

29.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (29%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมฯ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบฯ - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมฯ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบฯ - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดการอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย - สำรวจความต้องการคู่มือฯ 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - สำรวจความต้องการ และจัดทำรายการวัสดุที่จะทำการจัดซื้อ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - ปรับปรุงรูปแบบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในรูปแบบสองภาษา - ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของกระดาษคำตอบ และใบสมัคร -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-08)

6.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (6%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - จัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และจำนวนรุ่นสำหรับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - จัดทำกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการจัดทำรายการวัสดุ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการเอกสารฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (งบประมาณที่ได้รับ 7,220,000 บาท) (5%) 7.1 จ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (3,000,000บาท) - จัดทำหนังสือประสานสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และจำนวนรุ่นสำหรับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.2จ้างเหมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว (3,000,000 บาท) - จัดทำกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) 7.3 จัดทำคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร(สำหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)ใน 50 เขต) จำนวน 300,000 เล่ม (900,000 บาท) - จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัย 7.4 วัสดุประกอบการจัดทําหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหาร(50,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการจัดทำรายการวัสดุ 7.5 เอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (สําหรับผู้ประกอบการอาหารที่เรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) ใน 50 เขต (270,000 บาท) - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการเอกสารฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดอบรมฯ และจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมฯ
:8%
เริ่มต้น :2019-12-17
สิ้นสุด :2019-12-17
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น ส่งให้สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-12-24
สิ้นสุด :2019-12-24
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดของงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เป็นคนต่างด้าว และจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างเหมา
:12%
เริ่มต้น :2019-12-17
สิ้นสุด :2019-12-17
ขั้นตอน 6
:จัดทำบันทึกขอให้นำรายละเอียดคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เข้าพิจารณาในคณะทำงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสำนักอนามัยฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สำรวจความต้องการ จัดทำรายการวัสดุประกอบการจัดทำหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่จะทำการจัดซื้อ และประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ
:3%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ฒนาข้อสอบ จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารในแนวทางการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำรวจความต้องการเอกสารประกอบการประเมินผลความรู้ พร้อมทั้งประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ
:7%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 9
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดอบรมฯ และจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมฯ ผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น
:8%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 10
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ จำนวน 10 รุ่น และบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 รุ่น ส่งให้สำนักงานเขต
:7%
เริ่มต้น :2020-04-08
สิ้นสุด :2020-04-08
ขั้นตอน 11
:จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างเหมา ได้แก่ 1) การผลิตสื่อการสอน วีดิทัศน์ 2) จัดอบรมและประเมินผลความรู้ฯ
:11%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 12
:จัดทำหนังสือรับรองการอบรมและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารส่งให้สำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3712

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3712

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.5200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **