ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3715

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภาวดี ศรีนวล โทร. 0 2035 1861 ต่อ 3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบรรจุใหม่ โยกย้าย และสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน จึงจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยและตัวชี้วัดตามโครงการฯ ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต ทราบและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน-//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยและตัวชี้วัดตามโครงการฯให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขตทราบและดำเนินการไป-//-

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต-//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-09)

100.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท รวมใช้งบประมาณไป 16,306 บาท) (100%) 10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท ใช้งบประมาณไป 13,920 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท ใช้งบประมาณไป 2,386 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2019-12-19)

92.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (92%) 10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) (90%) - ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และข้าราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้สำนักงานเขตทราบ 10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) (100%) - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-06)

90.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (90%) 10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) - ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และข้าราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน 10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-18)

13.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (13%) 10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมฯ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (18,000 บาท) (10%) 10.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม ๑๓๐ คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (15,600 บาท) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบวาระการประชุม 10.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ตามตัวชี้วัดกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (2,400 บาท) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 10 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร รวม 130 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 (18,000 บาท) (5%) - ขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบวาระการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลการจัดประชุม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดประชุม
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **