ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3716

สำนักอนามัย : (2563)

17

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17

นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง , นางสาวปิยะมาศ คงมั่น โทร.0 2035 1861-2 ต่อ3

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพื่อทราบสถาณการณ์และความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเร่งรัดช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และเพื่อนำผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุงการทำงานและบริหารงานโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และผู้รับนิเทศจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้บริหารสำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต-//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนิเทศ กำกับ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานเขต-//-

เป้าหมายของโครงการ

นิเทศงานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานเขต จำนวน 6 กลุ่มเขตๆละ 1 ครั้ง-//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-04-16)

17.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท คืนเงิน 40,000 บาท) (ยกเลิกกิจกรรม) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (งบประมาณที่ได้รับ 36,000 บาท คืนเงิน 36,000 บาท) - คืนเงินงบประมาณเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองสุขาภิบาลอาหารที่ กท0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (งบประมาณที่ได้รับ 4,000 บาท คืนเงิน 4,000 บาท) - คืนเงินงบประมาณเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองสุขาภิบาลอาหารที่ กท0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-04-07)

17.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (90%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (100%) - คืนเงินงบประมาณเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-03-17)

16.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (16%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (16%) - อยู่ระหว่างจัดเตรียมการนิเทศงานฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (16%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-06)

15.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (15%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (15%) - อยู่ระหว่างจัดเตรียมการนิเทศงานฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (15%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-02-19)

14.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (14%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (13%) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำแผนการนิเทศงานฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (10%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-02-04)

13.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (13%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (10%) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดเตรียมแผนการนิเทศงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกิจกรรมฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (8%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-20)

12.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (12%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (10%) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดเตรียมแผนการนิเทศงานฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (8%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-09)

11.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (11%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (10%) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดเตรียมแผนการนิเทศงานฯ 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (8%) - ขออนุมัติเงินงวดที่2และจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (10%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) (9%) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมแผนการนิเทศงานฯ จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) (8%) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-06)

9.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (9%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-18)

8.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (8%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-07)

7.00

7/11/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต (40,000 บาท) (7%) 11.1 จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (36,000 บาท) - วิเคราะห์ประเด็น สรุปปัญหาของงานสุขาภิบาลอาหาร จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 11.2 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (4,000 บาท) - อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 11 การนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร ในการนิเทศฯ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 50 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (40,000 บาท) (5%) - วิเคราะห์ประเด็น สรุปปัญหาของงานสุขาภิบาลอาหาร จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร จะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนิเทศ กำกับงานสุขาภิบาลอาหารและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์เตรียมการนิเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ จำนวน 6 ครั้ง
:60%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3716

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3716

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
42.57

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
81.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **