ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3739

สำนักอนามัย : (2563)

96.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96.00

นางสาวยุวดี บุญชัยวัฒนา นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงศ์ 0 2035 1861-2 ต่อ 4

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มียุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารปฏิบัติได้มาตรฐาน และคุ้มครองประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยสถานศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริม ซึ่งการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ต้องเกิดจากการทำงานบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 256/2559 ลว 21 มกราคม 2559

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและงานอนามัยโรงเรียนระหว่างสมาชิกเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง/กลุ่มเขต รวม 6 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-06-18)

96.00

18/06/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (96%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (62%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-05)

95.00

05/06/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (95%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (62%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 - จัดทำบันทึกขอเลื่อนการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-05-18)

94.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (94%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (62%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 - จัดทำบันทึกขอเลื่อนการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-05-08)

93.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (93%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (62%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 - จัดทำบันทึกขอเลื่อนการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-16)

92.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (92%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (62%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 - จัดทำบันทึกขอเลื่อนการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-04-07)

91.00

7/4/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (91%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (61%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-17)

90.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (90%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (100%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขตเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (60%) - จัดทำบันทึกแจ้งให้มารับชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-06)

80.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (80%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท ใช้ไป 87,075 บาท คงเหลือ 9,675 บาท) (75%) - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6.2 ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร (5%) - วางแผนการจัดสรรชุดทดสอบให้สำนักงานเขตเพื่อมอบให้แก่โรงเรียน โดยกำหนดให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มารับชุดทดสอบเบื้องต้น ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-02-19)

77.00

19/2/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) (77%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (45%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-04)

75.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท ใช้งบประมาณไป 87,075 บาท) (75%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (45%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 กลุ่มเขต - จัดทำเอกสารสำหรับเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-20)

45.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) (45%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (45%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-09)

38.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) (38%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (36%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ซึ่งจะจัดประชุมฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 - จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ 2 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-19)

36.00

19/12/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) (36%) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (36%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ซึ่งจะจัดประชุมฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-06)

35.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (35%) - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ - จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม - จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ซึ่งจะจัดประชุมฯ 6 กลุ่มเขต รายละเอียด ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 25 ธ.ค.2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 8 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2563 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-18)

25.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (25%) - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ โดยทำการรวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จากสำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง - จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-08)

6.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (6%) -ประสานฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม เพื่อกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กิจกรรมที่ 6 การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (งบประมาณที่ได้รับ 96,750 บาท) 6.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 กลุ่มเขต จำนวน 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์,ครูโรงเรียนสังกัดกทม., ครูสังกัดสพฐ., ครูสังกัดเอกชน,เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร,เจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคฯ (96,750 บาท) (5%) -ประสานฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม เพื่อกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-18
สิ้นสุด :2019-11-18
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
:15%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 7
:วางแผนการจัดสรรชุดทดสอบให้สำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:ประสานสำนักงานเขต เพื่อแจ้งวันเวลาและสถานที่ในการรับชุดทดสอบ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-16
สิ้นสุด :2020-02-16
ขั้นตอน 9
:แจกชุดทดสอบให้แก่สำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3739

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3739

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 59.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.52

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
59.11

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **