ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-3744

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดารณี สืบจากดี นายจักราธร สิงหาทอ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้สนับสนุนการดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนเชิงคุณภาพ ระหว่างปี 2555-2558 โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดรวมจำนวน 250 ชุมชน ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการครบทั้ง 2,037 ชุมชน จากข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครในการจำแนกสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ในปี 2561 จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงจากปีก่อน โดยมีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวม 580 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 246 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อยจำนวน 334 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็น 1,486 ชุมชน และปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง โดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 466 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 174 ชุมชน มีปัญหาปานกลางและน้อย จำนวน 292 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ชุมชน และปี 2563 จำนวน 2,067 ชุมชน พบว่ามีจำนวนชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง อีกโดยมีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 220 ชุมชน จำแนกเป็นมีปัญหามากจำนวน 59 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง จำนวน 22 ชุมชน และมีปัญหาน้อย จำนวน 139 ชุมชน และชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 1,847 ชุมชน จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนให้สามารถการดำเนินกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาสถานะความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่งคงปลอดภัยจากยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ประกอบกับในปี 2564 รัฐบาลมีนโยบายขยายการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and care- CBTx) ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 50 เขต สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่ กทม.

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care – CBTx) พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 2 เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเขตมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 2067 ชุมชน มีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีชุมชนเป้าหมาย 1 เขต 1 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care – CBTx)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยให้การให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัวชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง - สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1614 ชุมชน จากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2012 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.2 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1614 ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-08-20)

43.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-07-20)

43.00

20/07/2564 : - สำนักงานเขตจัดกิจกรรมตามแนวทาง และบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ -อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับรุนแรงตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2564) การจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ระหว่างนี้ จึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-06-23)

43.00

23/06/2564 : สำนักงานเขต 50 เขตอยู่ระหว่างดำเนินการโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับโครงการต่างๆ ด้านยาเสพติดของหน่วยงานภาคี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท - 19 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครทำให้บ้างแห่งต้องชะลอการจัดกิจกรรมในพื้นที่ออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-05-31)

43.00

31/05/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - จัดส่งแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-04-29)

23.00

29/04/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-12)

23.00

12/03/2564 : - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างการปรับเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับ ปปส.กทม.และจัดทำแนวทางเพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-26)

10.00

26/02/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงานฯ - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : - จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และแผนการติดตามการดำเนินงานฯ - เตรียมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน - รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-09)

8.00

12/9/2020 : - ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน - เตรียมจัดทำแผนดำเนินการติดตามการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-13)

5.00

13/11/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย - ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : - กำหนดกรอบ แนวทางและเป้าหมาย - ประสานผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเขต
:60%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3744

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3744

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6596

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
76.54

0 / 0
3
76.54

0 / 0
4
82.90

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **