ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด(สยส.) : 08000000-3745

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธนัตถ์นันท์ ขันดี นางสาวกนกพร จรรยามั่น

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยตลอดจนเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ปัจจุบันชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วน ยังคงเป็นที่พักเก็บ แหล่งค้า และลำเลียงยาเสพติด กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดำเนินงานปิ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติด จำนวน 11,232 คน ครอบคลุม 2,066 ชุมชนใน 50 พื้นที่เขต ภายใต้บทบาทการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและรอบสถานศึกษา ค้นหา ชักจูงผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบำบัด โดยมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 82.17 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งหมด จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) กำหนดให้มีจำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ไม่ต่ำกว่า 16,432 คน และภายในปี พ.ศ.2575 จะมีอาสาสมัครนกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไม่ต่ำกว่า 65,728 คน ซึ่งสำนักอนามัยโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ทั้งใน ปี 2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเก่าและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่ทันต่อสถานการณ์และสอดรับกับภารกิจตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 1.2 จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาสาสมัครฯ จาก 50 เขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน 2.อาสาสมัครฯ รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 2,066 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นตามกลุ่มเขต (ซึ่งจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มเขต) รวม 2,066 คน 3.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน/รุ่น รวม 120 คน 4.วิทยากรบรรยาย จำนวน 7 คน/รุ่น รวม 42 คน รวมทั้งสิ้น 2,278 คน (ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม 2564)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ และขอคืนงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,798,560 บาท รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้ไม่สามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมฯ ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-20)

50.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายใหม่ แต่ถึงไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรมและขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทำให้ไม่สามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมฯ ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-20)

50.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดรายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-23)

50.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนด วัน เวลา และสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด รายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่สามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-12)

50.00

12/03/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแก่สำนักงานเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-07)

30.00

7/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด(สยส.)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด(สยส.)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแก่ สนข. ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินให้ 50 สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินจัดกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฯ รายใหม่
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลโครงการ เสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3745

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3745

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6597

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
78.65

0 / 0
3
72.20

0 / 0
4
78.20

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **