ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.) : 08000000-3746

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางประไพ ศุภกาญจน์ นางสาวบุญพา จีนแผ้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาในสังคมไทยมายาวนาน ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย แม้จะมีการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็ง แต่สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติดก็ไม่ทุเลาเบาบาง เนื่องจากปัญหายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนยากต่อการแก้ไข มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และอาชญากรรม เป็นต้น จากรายงานข้อมูลด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานบำบัดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามี ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวนทั้งสิ้น 9,779 ราย ช่วงอายุที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 25 - 29 ปี จำนวน 1,849 ราย และช่วงอายุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก มากที่สุด ช่วงอายุ 15 - 19 ปี จำนวน 4,669 คน รองลงมา คือ ช่วงอายุ 20 - 24 ปี จำนวน 1,881 ราย จากช่วงอายุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเสพหน้าใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทดลองสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นนักสูบหน้าใหม่ถึงปีละ 1 แสนคน วัยรุ่นไทยจะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุเฉลี่ย 20.8 ปี โดยวัยรุ่นชายเริ่มดื่มเร็วกว่าวัยรุ่นหญิง (19.4 ปีและ 25 ปีตามลำดับ) สาเหตุในการเริ่มดื่มนั้นมีหลัก 3 สาเหตุ คือ เพื่อเข้าสังคม/สังสรรค์ (ร้อยละ 41.9) เลียนแบบเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม (ร้อยละ 27.3) และอยากทดลองดื่ม (ร้อยละ 24.4) จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นชายเริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ในปี พ.ศ.2559 พบว่าเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว เด็กและเยาวชนกลายเป็นนักดื่มนักสูบหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากสถานการณ์ปัญหายาและสารเสพติดข้างต้น เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 มีนักศึกษาที่มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 15 แห่ง ในปี 2563 มีนักศึกษาที่มีจิตอาสาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 36 แห่ง และในปี 2564 จะมีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยอีก 2 แห่ง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2. เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.นักศึกษาที่มีจิตอาสาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา จำนวน 38 แห่ง ๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 760 คน 2. อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 38 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 76 คน 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 38 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจำนวน 38 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-03)

100.00

03/09/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 5.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อไลน์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา 7.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 8.สนับสนุนสื่อ online ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564 9.ประสานสถาบันการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันการศึกษา ร่วมและประชาสัมพันธ์รณรงค์ การลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ช่วงเข้าพรรษา 10.ประสานสถาบันการศึกษาเพื่อทราบความคืบหน้าของการดำเนินการกิจกรรมของนักศึกษาที่มีจิตอาสา 11.สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของนักศึกษาที่มีจิตอาสา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-20)

60.00

20/08/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 5.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อไลน์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา 7.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 8.สนับสนุนสื่อ online ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564 9.ประสานสถาบันการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันการศึกษา ร่วมแระชาสัมพันธ์รณรงค์ การลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ช่วงเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-29)

50.00

29/07/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 5.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อไลน์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา 7.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 8.สนับสนุนสื่อ online ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-23)

45.00

23/06/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 5.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อไลน์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา 7.ประสานสถาบันการศึกษาร่วมเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารร่วมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 5.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อไลน์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-29)

35.00

29/04/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-12)

35.00

12/03/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 3.ประสานสถาบันศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4.ประสานสถาบันการศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสถาบันการศึกษาในการขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-26)

15.00

26/02/2564 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-09)

10.00

12/9/2020 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 : 1.กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 2.ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : - กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาฯ ในสถานศึกษา
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการ เสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3746

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3746

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6597

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
78.65

0 / 0
3
72.20

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **