ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน : 08000000-3747

สำนักอนามัย : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวกนกพร จรรยามั่น นางสาวธนัตถ์นันท์ ขันดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติด สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน การให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงการสร้างความเข้าใจเชิงบวกให้แก่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 816 คน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติด ในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากแบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการป้องกันและบริบทของปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และผู้เกี่ยวข้องที่จะเป็นพลังเครือข่ายหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชนขึ้น

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติด ในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข มีการสร้างสรรนวัตกรรมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน 2. เพื่อจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน จำนวน 1 วัน โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ข้าราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน บุคคลภายนอก จำนวน 1 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยใช้สถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 ประกวดและตัดสินผลงานรอบแรกและรอบชนะเลิศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 183 คน โดยใช้สถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติด ที่ส่งเข้าประกวดผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-09-03)

45.00

03/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดภายในปีงบประมาณ 2564 และได้ทำหนังสือขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ2565 ตามหนังสือที่ กท0709/916 ลว. 6 ส.ค 64 เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ผอ.สนอ ลงนามอนุมัติ วันที่ 18 ส.ค.64 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามกำหนดภายในปีงบประมาณ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-20)

45.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด นวัตกรรม และกำหนดช่วงเวลาในการประกวดนวัตกรรมทั้งนี้ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)ทำให้ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาในการประกวดนวัตกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-29)

45.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมและกำหนดช่วงเวลาในการประกวดนวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาในการประกวดนวัตกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-24)

45.00

24/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-31)

45.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมและดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-29)

30.00

29/04/2564 :อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินผลงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-12)

10.00

12/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ได้มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เชี่ยวชาญยาเสพติดมีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเป้นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องที่จะเป็นเครือข่ายหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน แทนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-26)

10.00

26/02/2564 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-07)

10.00

2020-12-7 :จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-13)

10.00

13/11/2563 :จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ ดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติใช้งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมที่ 2 ประกวดและตัดสินผลงานรอบแรกและรอบชนะเลิศ
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมที่ 3 จัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวด
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดกิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3747

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3747

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6597

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
78.65

0 / 0
3
72.20

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **