ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 08000000-6073

สำนักอนามัย : (2562)

9

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 9

-

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕7๕) ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผน และกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังนี้ ๑. แผนพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต เป็นกิจกรรมสนับสนุนบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง 50 สำนักงานเขต ในฐานะหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาของสำนักอนามัย ในมิติเมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ โดยตัดโอนเงินให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต งานควบคุมอนามัย เป็นเงิน ๘,๒๕๓,๗๕๐ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพัน เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ กิจกรรมย่อย ที่ 1.1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขต 50 เขต โดยกำหนดขอบเขตดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดัง กลิ่นเหม็น การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ตลอดปีงบประมาณ ๒. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานในชุมชน ๓. ตรวจสอบสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ๔. ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ๕. ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๖. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ เช่น การเผาศพ เป็นต้น หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ๗. ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กิจกรรมย่อย ที่ 1.๒ การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายฯ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ ๒ การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ กิจกรรมย่อย ที่ ๒.1 ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพิษอากาศจากการประกอบกิจการโรงแรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันมลพิษปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM2.5) จากแหล่งกำเนิดหม้อไอน้ำกิจการโรงแรม การสร้างความตระหนักและการมีส่วนรวมของผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดีของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมย่อย ที่ ๒.2 การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสถานประกอบการให้ปลอดภัย และมีการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย ปลอดมลภาวะทางเสียง กิจกรรมย่อย ที่ ๒.3 กิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงและดูแลเด็ก ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อควบคุมกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งในด้านสุขลักษณะ การป้องกันอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน คุณสมบัติของพนักงาน ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมย่อย ที่ 2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการในการกำหนดแนวทางควบคุมป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในด้านลักษณะของแหล่งกำเนิด ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดการ ตลอดจนมีแนวทางป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการควบคุมป้องกันฝุ่นละอองของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ กิจกรรมย่อย ที่ ๓.1 การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน (วัดและศาลเจ้า) เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้วัดและศาลเจ้ามีการจัดการสุขลักษณะของสถานที่ ให้มีความสะอาด ลดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ และลดการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะฝุ่นละอองและเขม่าควันจากกิจกรรมฌาปนกิจศพและการเผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเพณี ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลศาสนสถาน กิจกรรมย่อย ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานที่ราชการสถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยว และห้องน้ำริมทาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดห้องน้ำปีของกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและความตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 4 การตรวจวัดการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมจ้างเหมา ตรวจวัด หรือเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษจากกิจกรรมหรือ การประกอบกิจการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกินขีดความสามารถของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขต จำเป็นต้องได้รับความรู้ ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายฯ โดยจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 อาคารสถานที่ สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีสภาวะทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย เหมาะสมต่อความเป็นอยู่การพักอาศัย การทำงาน การประกอบอาชีพ ส่งผลให้ประชาชนมีการดำรงชีพอย่างเป็นปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 9.2 เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพพร้อมในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และสามารถดำเนินการจัดการปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 9.3 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ก่อเหตุรำคาญ หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ 9.4 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-02-17)

9.00

17/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-28)

8.00

28/01/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-31)

7.00

12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ ://

** อุปสรรคของโครงการ ://

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-10)

6.00

10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6073

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6073

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **