ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย(กิจกรรมที่ 2 การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ(กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)(สสว.) : 08000000-6076

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการในการกำหนดแนวทางควบคุมป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในด้านลักษณะของแหล่งกำเนิด ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดการ ตลอดจนมีแนวทางป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการควบคุมป้องกันฝุ่นละอองของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในด้านการจัดการฝุ่นละออง

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีแนวทางควบคุมป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภทกิจการ คือ ๑.การผลิตภาชนะด้วยโลหะหรือแร่ การถลุงแร่ ๒.การเลื่อย ซอย ไสไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้หวาย ๓.การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ๔.การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน ๕.กิจการที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-23)

100.00

23/04/2564 : 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ 4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ 5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6. สรุปผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-15)

70.00

15/03/2564 : 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ 4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ 5. ยกเลิกกิจกรรมการสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-15)

29.00

15/02/2564 : 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ 4. จัดทำเอกสารสัมมนา และร่างแนวทางควบคุมฝุ่นละอองในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-18)

17.00

18/01/2564 : 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ 4. เตรียมจัดทำเอกสารสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-16)

15.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย 3.รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งสัมมนาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-18)

12.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และจัดทำร่างแนวทางควบคุมป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย ๕ ประเภทกิจการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อการมีส่วนรวมในการกำหนดแนวทาง
:40%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงร่างแนวทางการป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6594

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **