ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560)(สสว.) : 08000000-6078

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ปิยธิดา ตาคำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสถานที่ราชการกรุงเทพมหานครปลอดควันบุหรี่ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครทุกแห่งมีสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่และผู้สูบบุหรี่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายของหน่วยงานที่จะมุ่งมั่นดำเนินการให้สถานที่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนต่อไป ในปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการตามกิจกรรมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักงานเขต 50 เขต ในการนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสนับสนุนสื่อรณรงค์การจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายประเภทต่างๆ ด้วย

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานที่สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ ๘๐ ของสถานที่สาธารณะได้รับการเผยแพร่สื่อรณรงค์การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-27)

100.00

27/08/2564 : รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว งบประมาณที่ได้รับในกิจกรรม จำนวน 315,535 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 259,935 บาท และคืนงบประมาณ จำนวน 55,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-27)

70.00

27/07/2564 : รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จำนวน 25 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างการรวบรวมการรายงานฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-21)

40.00

21/05/2564 : กำกับติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขต และรวบรวมผลการดำเนินงานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้ง 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : กำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขต โดยได้สนับสนุนสื่อรณรงค์การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 50 สำนักงานเขต เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-15)

30.00

15/03/2564 : ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้กับสำนักงานเขต ในรูปแบบของหนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

25.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างการชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายและมอบหมายงานให้กับสำนักงานเขตในรูปแบบของหนังสือราชการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-15)

22.00

15/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่นี้ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้มีนโยบายให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การประชุมชี้แจง การสัมมนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่การจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ดังนั้น จัดประชุมชี้แจง หรือการสัมมนา ที่กำหนดไว้จึงถูกยกเลิก โดยให้คืนเงินงบประมาณที่ได้รับ และให้ใช้วิธีการดำเนินการในรูปแบบอื่นแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-15)

22.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ 2. จัดเตรียมรายละเอียดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดภายในเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สนับสนุนสื่อให้แก่ 50 สำนักงานเขต เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้แก่สถานที่สาธารณะที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:มอบหมายให้สำนักงานเขตดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วยการออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และตรวจสอบสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขต
:25%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6078

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6078

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6594

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องการและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **