ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) : 08000000-6083

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจรรยา ทัศแก้ว โทร. 0 2860 8751-6 ต่อ 501

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อจัดบริการสุขภาพให้เข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาส ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และแก้ไขปัญหาเอดส์ แบบบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เข้าสู่บริการสุขภาพ 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์)

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 68 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน วิทยากร 2 คน รวม 80คน กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการชาย-หญิงและประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ สถานบันเทิง และจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ในกลุ่มเป้าหมายชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และประชาชนทั่วไป ในสถานบริการ สถานบันเทิงและจุดรวมตัว จำนวน 5 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๑ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-07)

100.00

07/09/2564 : สรุปการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564 งบประมาณ 9,260 บาท - กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 มีการขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดโควิด 19 ตามบันทึกเลขที่ กท.0711/0965 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นผู้อนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-08-20)

35.00

20/08/2564 : - ทำบันทึกขอยกเลิกกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายใต้โครงการ บริการเชิงรุกสุขภาพดี ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติ - ทำบันทึกฯ แจ้ง ฝ่ายบริหารทั่วไปทราบและดำเนินการต่อไป - ร่างบันทึกขอยกเลิกฯ ถึง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-08-10)

35.00

10/08/2564 : ดำเนินการทำบันทึกขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 ที่มีผลกระทบ และยังไม่ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-07-20)

35.00

20/07/2564 : รวบรวมรายชืื่อจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข องสร้างเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานวัณโรค เพื่อจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ออกหน่วย กิจกรรมที่ 2) จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) จัดทำบันทึกขอใช้รถนอกเวลาราชการ ดูสถานการณ์โควิด - 19 อาจมีการปรับเปลี่ยน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-07-09)

32.00

09/07/2564 : - ประสานกองสร้างเสริมสุขภาพ ขอใช้รถตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมคนขับรถ และคนประจำรถ - รวบรวมรายชื่อ ผู้ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2) เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กิจกรรมที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-18)

30.00

18/06/2564 : ประสานเขตและศบส. ในการประสาน ความพร้อมของสถานที่ในการจัดบริการหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ (กิจกรรมที่ 2 และ 3) จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบริการ (กิจกรรมที่ 2,3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-10)

30.00

10/06/2564 : ประสานสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข เรื่องสถานที่ในการจัดบริการ (กิจขกรรมที่ 2,3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-20)

30.00

20/05/2564 : - ประสานกับสำนักงานเขตทั้ง 5 แห่ง ที่จะร่วมดำเนินงานในกิจกรรมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) เรื่องสถานที่ และความพร้อมหรือความเป็นไปได้ที่จะดำเนินงาน - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้นร่วมออกหน่วย (กิจกรรมที่ 2) ถึงศบส. และ สนข.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-07)

30.00

07/05/2564 : - ประสานdกับสำนักงานเขตเพื่อประเมินสถานการณ์ และพื้นที่ ที่จะออกให้บริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2) - รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกหน่วยบริการเชิงรุก (กิจกรรมที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-20)

20.00

20/04/2564 : - ประสานเลื่อนนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (รอให้สถานการณ์โควิด-19 ปลอดภัยก่อน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-09)

15.00

09/04/2564 : - ดำเนินการจัดประชุม กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 - ประสานนัดวัน เวลา สถานที่ ในการออกให้บริการเชิงรุก ในกิจกรรมที่ 3 (กลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการทางเพศ) กับสำนักงานเขต และ ศบส. ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-18)

10.00

18/03/2564 : - จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประชุม(กิจกรรมที่ 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการออกหน่วย - ประสานกับสำนักงานเขต และ ศบส. ที่ร่วมออกหน่วยในกิจกรรมที่ 2 เพื่อหาสถานที่ออกหน่วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-03-05)

8.00

05/03/2564: - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร ในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่1) +คำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) และติดต่อประสานวิทยากร - จัดเตรียมเอกสารและใบเซ็นชื่อ ในการประชุม กิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-02-18)

7.00

18/02/2564 : - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ (กิจกรรมที่ 1) - ส่งขออนุมัติคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-02-08)

6.00

08/02/2564 : ส่งบันทึกแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ศูนย์บริการสาธารณสุข, สำนักงานเขต)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-01-18)

6.00

18/01/2564 : จัดทำบันทึกแจ้งเลื่อนวันที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 1) เลื่อนกำหนดวันประชุมไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2021-01-07)

6.00

1/7/2021 : - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรมที่ 1 จากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขต ที่ร่วมดำเนินกิจกรรม - จัดทำร่างกำหนดการประชุม - จัดหาวิทยากรในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-18)

5.00

12/18/2020 : - ร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ ในกิจกรรมที่ 1 - ร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - ประสานสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1) - ทำบันทึกขอรายชื่อสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม (กิจกรรมที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-12-09)

4.00

12/9/2020 : - ปรับแก้ไขโครงการตามที่คลังแก้ไขมา - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-17)

3.00

17/11/2563 : - ร่างบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - จัดทำร่างกำหนดการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1 - จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประชุมฯ ในกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-09)

2.00

9/11/2563 : - รอขออนุมัติโครงการ - ร่างกำหนดการประชุม/เนื้อหา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : เขียนโครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย/เขียนแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/เสนอโครงการฯ/รอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างออกปฏิบัติงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ถุงยางอนามัย เอกสารเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ออกให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการชาย-หญิงและประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ออกให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการจัดประชุมตามตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6083

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6083

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6612

ตัวชี้วัด : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศุนย์บริการสาธารณสุขได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) (กอพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 97

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **