ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-6366

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนันท์นภัส สดใส

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ขับเคลื่อนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสาสนเทศ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า นักเรียนมีภูมิคุ้มกันปกติ จำนวน 4,534 คน ภูมิคุ้มกันต่ำ จำนวน 5,172 คน และมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาและสารเสพติด จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 ,52.12 , 2.18 ตามลำดับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดยาเสพติดในนักเรียนปกติ และป้องกันการติดยาเสพติดในนักเรียนกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำ และเสี่ยง ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงจัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-27)

100.00

27/08/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบในการดำเนินโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจรกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาและสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่ใช้งบประมาณแทน ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดฯ ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน มีนักเรียนทำแบบประเมินทั้งหมด 10,841 คน อยู่ในระดับปกติ 5,984 คน อยู่ในระดับต่ำ 4,691 คน อยู่ในระดับเสี่ยง 166 คน 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ทำให้ระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (ONLINE) รวมถึงกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 109 โรงเรียน เพื่อส่งสื่อกิจกรรม และให้โรงเรียนดาวน์โหลด QR CODE คู่มือการดำเนินกิจกรรมป้องกันการติดยาและสารเสพติดไปใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ตามกลุ่มนักเรียนที่จำแนกจากการทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดฯได้ พร้อมทั้งติดตามโดยการสอบถามการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการติดยาเสพติดผ่านระบบไลน์กลุ่ม พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 109 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-29)

95.00

29/07/2564 : สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-24)

90.00

24/06/2564 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน ระดับ ม.1 โรงเรียนสังกัดกทม จำนวน 36 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-31)

80.00

31/05/2564 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน ระดับ ม.1 โรงเรียนสังกัดกทม จำนวน 36 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/04/2564 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน ระดับ ม.1 โรงเรียนสังกัดกทม จำนวน 37 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-12)

60.00

12/03/2564 : วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม 1.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน ระดับ ม.1 โรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 109 โรงเรียน โดยดำเนินจัดกิจกรรมตามระดับกลุ่มที่จำแนกจากการทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดดังนี้ - กลุ่มปกติ - กลุ่มต่ำ 2.ดำเนินความรู้ด้านโทษพิษภัยจากยาเสพติด/ทักษะชีวิตกลุ่มเสี่ยง/ให้คำปรึกษารายบุคคล/ติดตามเยี่ยมบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-26)

50.00

26/02/2564 : ประสานโรงเรียนเพื่อจัดส่งสื่อการป้องกันการติดยาเสพติดและการจัดกิจกรรมการป้องกันการติดยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

29/01/2564 : แปลผลการประเมินตามแบบประเมินภูมิคุ้มกันฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-09)

30.00

12/9/2020 : รวบรวมและแปรผลการประเมินตามแบบประเมินภูมิคุ้มกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-13)

20.00

13/11/2563 : จัดทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนสังกัด กทม.ดำเนินการให้นักเรียนทำแบบประเมินภูมิคุ้มกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : ประสานกองสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเปิดระบบแบบภูมิคุ้มกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกองสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเปิดระบบแบบประเมินภูมิคุ้มกัน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนสังกัด กทม. ดำเนินการให้นักเรียนแบบประเมินฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมและแปลผลการประเมินตามแบบประเมินภูมิคุ้มกันฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมตามแฟนที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6366

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6366

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6598

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
53.09

0 / 0
3
55.20

0 / 0
4
55.20

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **