ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย (กิจกรรมที่ 2 การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ) (สสว.) : 08000000-6845

สำนักอนามัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชนิดา แก้ววิจิตร , นายมงคลศักดิ์ หลงละเลิง โทร.2807

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถิติเรื่องร้องเรียนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 25๖2 มีการร้องเรียน 12,791 ครั้ง โดยจำแนกเรื่องร้องเรียนมากที่สุดอันดับแรก คือ เรื่องเสียง 5,157 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา คือ เรื่องกลิ่น 2,923 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อพิจารณาแหล่งก่อเหตุรำคาญ พบว่าอาคารอยู่อาศัยเป็นแหล่งก่อเหตุลำดับแรก 4,941 ครั้ง รองลงมาเป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒,862 ครั้ง เป็นประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ถูกร้องเรียนถึง 342 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเสียงรบกวน โดยผู้รับผิดชอบในการจัดการปัญหาเหตุรำคาญคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่ สาเหตุของการร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการประกอบการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนั้น สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ จึงจัดทำโครงการฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบการและเพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

08950000/08950000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด 2. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการควบคุมระดับเสียงจากการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ

เป้าหมายของโครงการ

สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ รับทราบแนวทางปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้ถูกต้อง เพื่อลดมลภาวะทางเสียง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)%
๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-18)

100.00

18/08/2564 : กิจกรรมฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การติดตามและตรวจสอบสถานประกอบกิจการประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ที่ถูกร้องเรียน 1.1 ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง 1.2 มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานเขต จำนวน 5 เรื่อง 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 กำหนดให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สำนักงานเขตจึงไม่สามารถสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ได้ เนื่องจากกิจการดังกล่าวถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) 3. กิจกรรมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 13,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 กำหนดให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทำให้กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมถูกสั่งปิดจนถึงปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-27)

70.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างที่สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-23)

60.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างที่สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการประเภทการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานประกอบกิจการประเภทจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรีฯ ถูกสั่งให้ปิด จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-27)

55.00

27/05/2564 : 1. อยู่ระหว่างที่สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพฯ ในพื้นที่เขต และ 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามผลสถานประกอบกิจการประเภทการแสดงดนตรีฯ ที่ถูกร้องเรียน ดังนี้ (1) ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง และ (2) มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานเขต จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-04-22)

52.00

22/04/2564 : 1. อยู่ระหว่างที่สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพฯ ในพื้นที่เขต และ 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามผลสถานประกอบกิจการประเภทการแสดงดนตรีฯ ที่ถูกร้องเรียน ดังนี้ (1) ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง (2) มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานเขต จำนวน 3 เรื่อง และ (3) อยู่ระหว่างตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-16)

48.00

16/03/2564 : 1) อยู่ระหว่างที่สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพฯ ในพื้นที่เขต 2) ยกเลิกการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้ถูกต้อง ให้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 50 เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติให้ยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าวแล้ว 3) ตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการร้องเรียน จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จึงขอยกเลิกการจัดอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-15)

45.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1) จ้างเหมาจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ จำนวน 6,000 บาท และ 2) จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลฯ ให้ 50 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-13)

40.00

13/01/2564 : จัดเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม 102 คน ดังนี้ 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2,750 บาท และ 2) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-30)

35.00

30/12/2563 : จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม จำนวน 102 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-14)

15.00

12/14/2020 : 1) ส่งหนังสือประสานสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และ 2) ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-13)

5.00

13/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลการดำเนินงานเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-30)

3.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมชี้แจงสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานทุกสำนักงานเขตส่งข้อมูลสถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูลจากทุกสำนักงานเขตแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล
:15%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้มีความรู้และทราบแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้ถูกต้องเพื่อลดมลภาวะทางเสียง
:20%
เริ่มต้น :2021-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แจ้งแนวทางการปรับปรุงด้านสุขลักษณะให้สำนักงานเขตนำแนวทางดูแลและควบคุมสถานประกอบการ
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-6845

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-6845

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-6595

ตัวชี้วัด : ร้อยละของของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **