ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 09000000-3872

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสวัสดิ์ หวานสูงเนิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยมีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนา นักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ สามารถผลิตเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ที่จะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติ ๓ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๔ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง ๕ เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการ ปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำความดี ๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตา ประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๐๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จาก ๕๐ สำนักงานเขต จำนวน ๔,๕๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง กรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-09-06)

95.00

6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-09)

90.00

9/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-10)

80.00

10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-15)

60.00

15/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการซ้อมพิธีฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-05-13)

55.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-04-10)

45.00

10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเอกสาร ยืมเงินทดรองราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-06)

40.00

6/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม ผบ.ลส.จำนวน 50 เขต

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-07)

35.00

7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี บังคับบัญชาที่เข้าร่วมพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-10)

30.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-07)

20.00

7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเชิญประชุม ประธานจัดงานแต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-06)

10.00

6/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานประธานจัดงานแต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-16)

5.00

16/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาเลือกวันซ้อมใหญ่ และวันจัดเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :-*

** อุปสรรคของโครงการ :-*

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนกำหนดวัน และสถานที่ในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ และโอนงบประมาณให้เขตบางส่วน
:5%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานขอรายชื่อโรงเรียน รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตเข้าร่วมการสวนสนาม
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 6
:ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
:5%
เริ่มต้น :2019-05-15
สิ้นสุด :2019-05-15
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
:5%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 8
:เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-05-15
สิ้นสุด :2019-05-15
ขั้นตอน 9
:-ดำเนินการจัดการสร้างความพร้อมก่อนพิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ 1 วัน
:10%
เริ่มต้น :2019-06-14
สิ้นสุด :2019-06-14
ขั้นตอน 10
:-จัดงานซ้อมใหญ่ 1 วัน ในเดือนมิถุนายน 2562
:15%
เริ่มต้น :2019-06-24
สิ้นสุด :2019-06-24
ขั้นตอน 11
:-พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ กรุงเทพมหานคร 1 วัน
:15%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-07-02
สิ้นสุด :2018-07-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3872

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3872

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0943

ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **