ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-3875

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงศกุนต์ ธารไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรม-ราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็น ผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกัน ชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชน ให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย ๒ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง เป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ๓ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ ๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข ๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 295,766 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 294,266 คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จำนวน ๑,๕๐๐ คน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการ ที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-09-06)

90.00

6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-09)

85.00

9/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการแข่งขันกีฬาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-10)

80.00

10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์กีฬาและเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-15)

60.00

15/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเรื่องสถานที่จัดการแข่งขัน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-13)

50.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการแข่งขันกีฬาฯ ส่งให้สำนักงานเขต​ และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-10)

40.00

10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน และจัดทำร่าง TOR พิธีเปิดปิดการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-06)

30.00

6/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประชุมกีฬาฯ ครั้งที่ 2 และประสานงานเรื่องสนามแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-07)

25.00

7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาฯ

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-10)

20.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำวาระการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-07)

15.00

7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญประชุมประธานแต่ละฝ่าย

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-06)

10.00

6/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

** ปัญหาของโครงการ :*

** อุปสรรคของโครงการ :*

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-16)

5.00

16/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-*

** อุปสรรคของโครงการ :-*

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน ฯ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อขออนุญาตใช้สนามกีฬาต่าง ๆ
:5%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำระเบียบข้อบังคับในการจัดการแข่งขัน
:5%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมกรรมการ TOR และจัดทำ TOR
:5%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำประกาศ ส่งคู่มือการจัดการแข่งขันให้สำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 7
:ประชุมประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 10
:จัดทำสูจิบัตร คำนิยม กำหนดการแข่งขัน
:5%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 11
:รวบรวมเอกสาร ใบสมัครของกีฬาประเภทต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 12
:จัดทำหนังสือเชิญประธานและผู้ร่วมงาน ในพิธีเปิด-ปิด
:5%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 13
:ประสานงานการจัดการแข่งขันของทุกชนิดกีฬา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬาและประสานหน่วยงานต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 15
:ดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา ประกาศนักกีฬาดีเด่น
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 16
:สรุปผลการแข่งขัน ส่งให้สำนักงานเขต และโรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3875

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3875

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0943

ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **