ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-3897

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธิดารัตน์ อิ่มโอษฐ์ โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดการเรียนการสอน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นกระบวนการทำให้นักเรียนได้รู้ ได้คิด ถาม ตอบ โต้แย้งในหลักวิชาการ เป็นครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแบบมืออาชีพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 976 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 800 คน แบ่งเป็น 8 รุ่น ๆ ละ 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 176 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 8 คน รวม 64 คน 2) วิทยากร รุ่นละ 14 คน รวม 112 คน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-08)

95.00

8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-07-09)

60.00

9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 6-8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-13)

75.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 6 - 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-11)

70.00

11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่/ผู้เข้าอบรม/ประสานวิทยากร/สถานที่ฝึกอบรม รุ่นที่ 6-8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-10)

60.00

10/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำนักงานเขตแจ้งตอบกลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-07)

60.00

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อที่สำนักงานเขตแจ้งตอบกลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-02-07)

55.00

7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 5 - 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-10)

50.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-03)

30.00

3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 6 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธ.ค. 61 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 19 ธ.ค. 61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-09)

20.00

9/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 - 5 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-13)

10.00

13/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดฝึกอบรม ทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ เสนอขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 6
:60%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 7 - 8
:20%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-17
สิ้นสุด :2019-06-17
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3897

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3897

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0893

ตัวชี้วัด : ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.8900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.89

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **