ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : 09000000-3898

สำนักการศึกษา

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธิดารัตน์ อิ่มโอษฐ์ โทร 3490

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 4๔ "... ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม" กรุงเทพมหานครมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะยื่นคำร้องขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลกลุ่มดังกล่าว ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รับทราบหลักเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,720 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู สังกัดสำนัก พัฒนาสังคมและสังกัดสำนักงานเขต ผู้ยื่นคำร้องขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 220 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 160 คน 2) วิทยากร จำนวน 60 คน ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-08)

90.00

8/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 สค - 6 กย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-09)

85.00

9/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กิจกกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-13)

75.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการฝึกอบรมในกิจกรรมที่1 และเสนอลงนามในประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-11)

70.00

11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึอบรมหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1-3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-10)

60.00

10/3/2562 : เวียนคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมที่ 1 และจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-07)

60.00

เวียนคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม จัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-02-07)

10.00

7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-01-10)

5.00

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายชื่อผู้ที่จะยื่นขอประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-12-03)

5.00

3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายชื่อผู้ที่จะยื่นขอประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-09)

5.00

9/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอรายชื่อผู้ที่ยื่นขอรับการประเมินฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-13)

5.00

13/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายชื่อผู้ที่จะยื่นขอประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-14
สิ้นสุด :2019-01-14
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1
:35%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-10
สิ้นสุด :2019-06-10
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2
:35%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-19
สิ้นสุด :2019-08-19
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-3898

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-3898

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0893

ตัวชี้วัด : ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.8900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
99.89

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **