ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4034

สำนักการศึกษา : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวพัชรินทร์ ปีติศิวะเวทย์ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการ อย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคม ASEAN จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และได้มาตรฐานเทียบเท่านักเรียนนานาชาติ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม จัดสภาพแวดล้อม จำลองวิถีชีวิตประจำวันสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+ Learn) มีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) ตลอดจน มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Creation) ตามกระบวนการ เรียนรู้แบบผัสสะหก (คือเรียนรู้ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษา อังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๐ คน ๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๓๐ คน ๓. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-01)

30.00

1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-02)

30.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-01)

30.00

1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๒๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-01)

30.00

1/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๒๖๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-02)

30.00

2/3/2563 : เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : ๑. อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและสถานที่จัดกิจกรรม ๒. อยู่ระหว่างขออนุมัตินักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-02)

20.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างการประสานขอรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อสถานที่และวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่และวิทยากรหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำนักเรียนไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4034

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4034

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **