ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4034

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวพัชรินทร์ ปีติศิวะเวทย์ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการ อย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคม ASEAN จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และได้มาตรฐานเทียบเท่านักเรียนนานาชาติ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม จัดสภาพแวดล้อม จำลองวิถีชีวิตประจำวันสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+ Learn) มีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) ตลอดจน มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Creation) ตามกระบวนการ เรียนรู้แบบผัสสะหก (คือเรียนรู้ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษา อังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๐ คน ๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๓๐ คน ๓. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-07)

5.00

7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่และวิทยากรหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำนักเรียนไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4034

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4034

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **