ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) : 09000000-4040

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางพรทิพ โชคถาวร โทร 3429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence : AI) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เข้ามาขับเคลื่อนในการออกแบบโครงสร้างการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ที่กำหนดได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เข้าใจหลักการ ทฤษฏีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้นอีกด้วย เพื่อให้การพัฒนาทักษะทางด้าน STEM มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำนักการศึกษาจะดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) ช่วงระยะเวลา ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการยกระดับทักษะทางด้าน STEM & Robotics ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป

09040400/09040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการออกแบบนวัตกรรมเบื้องต้น และนำความรู้มาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมได้ ๒. เพื่อให้มีเวทีในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรม/โครงงานสะเต็ม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนตัวแทนศูนย์สะเต็มศึกษา ๔๕ ศูนย์จำนวน ๔๒๖ คนและ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๘ คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาและคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อครูและนักเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่ง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:อบรมการออกแบบสร้างนวัตกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:แข่งขันการสร้างนวัตกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:จัดพิธีมอบรางวัล
:15%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 11
:สรุปและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4040

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4040

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0961

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **