ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) : 09000000-4040

สำนักการศึกษา : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางพรทิพ โชคถาวร โทร 3429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence : AI) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เข้ามาขับเคลื่อนในการออกแบบโครงสร้างการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ที่กำหนดได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้เข้าใจหลักการ ทฤษฏีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้นอีกด้วย เพื่อให้การพัฒนาทักษะทางด้าน STEM มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำนักการศึกษาจะดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM & Robotics) ช่วงระยะเวลา ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการยกระดับทักษะทางด้าน STEM & Robotics ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป

09040400/09040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการออกแบบนวัตกรรมเบื้องต้น และนำความรู้มาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมได้ ๒. เพื่อให้มีเวทีในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรม/โครงงานสะเต็ม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนตัวแทนศูนย์สะเต็มศึกษา ๔๕ ศูนย์จำนวน ๔๒๖ คนและ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๘ คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาและคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-13)

25.00

13/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...โอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามหนังสือกองคลังที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-10)

25.00

10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อยู่ระหว่างรอการสั่งการให้ยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-14)

25.00

14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 COVID 19 ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมการอบรม / เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเแลี่ยนแปลง

** ปัญหาของโครงการ : มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 COVID 19 ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมการอบรม / เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเแลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-03)

25.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือที่กท 0804/517 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM&Robotics) กิจกรรมที่ 1 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเแลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิก

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-06)

25.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอบรมการออกแบบสร้างนวัตกรรม (เลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (stem&rogotics) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 COVID 19

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 COVID 19 ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมการอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-11)

20.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-10)

16.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขอรายชื่อครูและนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อครูและนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขอรายชื่อครูและนักเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่ง
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 6
:อบรมการออกแบบสร้างนวัตกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:แข่งขันการสร้างนวัตกรรม
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:จัดพิธีมอบรางวัล
:15%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 11
:สรุปและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4040

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4040

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **