ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 : 09000000-4048

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเจต แสงทอง โทร.3411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญกรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ณ จังหวัดระยอง ในทุกชนิดกีฬาและทุกประเภทกีฬา สำนักการศึกษาเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมกีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 โดยนำนักกีฬาผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อแสดงความสามารถ สร้างประสบการณ์ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของนักกีฬากรุงเทพมหานครเข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแข่งขันกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 2.เพื่อสร้างนักเรียนกรุงเทพมหานครให้เป็นนักกีฬาที่มีคณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.นักกีฬา จำนวน 622 คน ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม จำนวน 355 คน กรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น 1,020 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 2. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 14 ปี รุ่นอายุ 16 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 11 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา (ชาย,หญิง) เทเบิลเทนนิส (ชาย,หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง) ฟุตบอล (ชาย,หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย,หญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย,หญิง) ฟุตซอล (ชาย,หญิง) เปตอง (ชาย,หญิง) แบดมินตัน (ชาย,หญิง) หมากรุกไทย (ชาย,หญิง) หมากฮอส (ชาย,หญิง) ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนรู้จักกติกาการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง และได้รับการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-08)

100.00

8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-03)

80.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล และมอบของรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-12)

70.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-13)

60.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษานำนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นนักกีฬาตัวแทนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 622 คน ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 355 คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 43 คน รวมทั้งสิ้น 1,020 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” เสร็จสิ้นแล้ว ทีมนักกีฬากรุงเทพมหานครมีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 1.1 เหรียญทอง จำนวน 62 เหรียญ 1.2 เหรียญเงิน จำนวน 32 เหรียญ 1.3 เหรียญทองแดง จำนวน 28 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 122 เหรียญ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าเหรียญทองติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-04)

30.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้จัดพิธีรับมอบโอวาทจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-10)

20.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ณ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และได้สำรวจเส้นทาง สนามกีฬา และสถานที่พักของนักกีฬากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยนักกีฬากรุงเทพมหานครได้โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย อำเภอบ้านค่า่ย จัุงหวัดระยอง เป็นสถานที่พักนักกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :่ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-08)

10.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4048

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4048

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0973

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ของนักกีฬากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.4100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.57

100 / 100
2
25.41

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **