ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 09000000-4050

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ 3484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน (๘๐ ครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการ-ช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน ๒. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. เพื่อคัดเลือก และประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๓๐ คน ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร /ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม ๗๖๐ คน ๒) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔๐ คน และวิทยากร จำนวน ๓๐ คน ๒. ด้านคุณภาพ ๑) เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ๒) เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ๓) ครููดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-08)

5.00

8/10/2562 : ได้รับการอนุมัติโครงการ และโอนเงินกิจกรรมที่ ๑ ให้ ๘๐ เครือข่ายโรงเรียน โดยผ่านเขต ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และโอนเงินกิจกรรมที่ ๑
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ส่งเอกสารเบิก – จ่ายค่าวัสดุตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4050

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4050

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0970

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำของสำนักการศึกษาที่สนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 3.3.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **