ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 09000000-4050

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ 3484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน (๘๐ ครือข่าย) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มโรงเรียนเกิดการ-ช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน ๒. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. เพื่อคัดเลือก และประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๓๐ คน ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร /ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม ๗๖๐ คน ๒) ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๔๐ คน และวิทยากร จำนวน ๓๐ คน ๒. ด้านคุณภาพ ๑) เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ๒) เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ๓) ครููดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-11)

100.00

11/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

8/7/2563 : 1. ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ ๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ กท ๐๘๐๔/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. อยู่รัหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิก - จ่าย เกี่ยวกับหนังสือรับรอง "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-08)

60.00

8/6/2563 : 1. ได้รับการอนุมัติยกเลิกกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติ-การ เรื่อง สรุปผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้งดเว้นการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มกัน 2. ได้จัดกิจกรรมที่ 4 ประชุมเพื่อประเมิน “ครูดีเด่น” ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น “ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว 3. อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-08)

50.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมประเมินผลงาน “ครูดีเด่น” ระดับเครือข่ายโรงเรียน ให้เป็น “ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-07)

40.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพื่อประเมิน “ครูดีเด่น” ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น “ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-10)

30.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน (กิจกรรมที่ 3)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-05)

20.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเินนการกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงาน เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ ๔ ประชุมเพื่อประเมิน “ครูดีเด่น” ระดับเครือข่ายโรงเรียนให้เป็น “ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-07)

15.00

7/1/2563 : ๑) ได้จัดกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิก - จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรอการอนุมัติคำสั่ง 2 ฉบับ ดังนี้ 1. คำสั่งเจ้าหน้าที่และกรรมการดำเนินโครงการ 2. คำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 (กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-09)

7.00

9/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 1) ขอรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 2) เตรียมจัดทำคำสั่งผู้ร่วมกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 5 3) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-08)

5.00

8/10/2562 : ได้รับการอนุมัติโครงการ และโอนเงินกิจกรรมที่ ๑ ให้ ๘๐ เครือข่ายโรงเรียน โดยผ่านเขต ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และโอนเงินกิจกรรมที่ ๑
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ส่งเอกสารเบิก – จ่ายค่าวัสดุตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4050

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4050

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **