ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ : 09000000-4051

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางศุภจิรา นาคโต โทร.3468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการร่วมมือ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา เช่น การแก้ปัญหา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้คิด ค้นคว้า รายงาน แก้ปัญหา ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยครูทำหน้าที่เตรียมการ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ จัดสิ่งเร้า คอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างสาระการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยสำนักการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบยั่งยืนต่อไป

09040500/09040500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2. เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถสร้างนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูคณิตศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 160 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 160 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 109 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 คน รวมจำนวน 438 คน 1.2 ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา จำนวน 15 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถสร้างนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูคณิตศาสตร์ 2.2 ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติโครงการ และขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 2 จัดทำหลักสูตรการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรการอบรม จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานขอรายชื่อครูและจัดทำคำสั่งอบรมและสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1-3 และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1-3 และเบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:สรุปและจัดทำรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4051

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4051

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **