ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4059

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางนวพร เหมะ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ รองรับ Thailand ๔.๐ ซึ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ใน ๕๐ สำนักงานเขต) มีโรงเรียนที่เปิด สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๔๒๙ โรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานของการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการ ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เต็มตามศักยภาพ สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยให้สามารถ จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒.๒ เพื่อให้ครูปฐมวัยที่มาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากอบรมไปดำเนินการในโรงเรียนของตนเองได้ ๒.๓ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ๓.๑.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๓๖๗ คน ๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๖0 คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน ๓.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF ฯลฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4059

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4059

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0994

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

ค่าเป้าหมาย ผู้เรียน : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ผู้เรียน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **