ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4059

สำนักการศึกษา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางนวพร เหมะ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ รองรับ Thailand ๔.๐ ซึ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ใน ๕๐ สำนักงานเขต) มีโรงเรียนที่เปิด สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๔๒๙ โรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานของการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการ ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เต็มตามศักยภาพ สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยให้สามารถ จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒.๒ เพื่อให้ครูปฐมวัยที่มาอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากอบรมไปดำเนินการในโรงเรียนของตนเองได้ ๒.๓ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ ๓.๑.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๓๖๗ คน ๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๖0 คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ ๓.๒.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน ๓.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-02)

20.00

2/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีการยกเลิกกิจกรรมที่ 2,3,4ในโครงการ ตามบันทึกข้อความ กท 0804/1113 วันที่ 1 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-05)

20.00

5/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-01)

20.00

1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-02)

20.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-10)

20.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีครู จำนวน 80 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 90 คน เรียบร้อยแล้ว และกำลังเบิกจ่ายฎีกา รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-05)

15.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา เขตวัฒนา โดยมีครู จำนวน 36 คน และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 14 คน รวมทั้งหมด 50 คน และเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่าง 25-27 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-09)

15.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา เขตวัฒนา โดยมีครู จำนวน 36 คน และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 14 คน รวมทั้งหมด 50 คนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 ให้กองคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการ , อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF ฯลฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4059

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4059

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0994

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

ค่าเป้าหมาย ผู้เรียน : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ผู้เรียน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **