ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก : 09000000-4073

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข โทร.3421

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาให้เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความรู้ มีจิตสำนึกรักเมืองกรุงเทพฯ หวงแหนและร่วมสืบทอดวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเมืองกรุงเทพฯ มีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพสุจริต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2560 พบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ จึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กองเทคโนโลยีการศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

09120000/09120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลรูปแบบแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเองได้ 3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลรูปแบบแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็น วิชาหลัก จำนวน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เรื่อง ด้านคุณภาพ สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-03)

90.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามหนังสือ ที่ อว. 7604.3/073/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งมอบงาน พร้อมขอรับเงินค่าดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก งวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-05)

90.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-08)

85.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานในงวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : - สำนักการศึกษา มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ตามหนังสือที่ กท 0806/1607 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563 ขอทราบว่าการดำเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามแผนการดำเนินการเดิมหรือไม่ - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือถึงสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ อว 7604.3/061 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ขอยืนยันว่าการดำเนินงานดังกล่าวยังดำเนินการตามแผนเดิม เนื่องจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนเดิม - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีหนังสือถึงสำนักการศึกษา ตามหนังสือที่ อว 7604/251 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขออนุญาตจ้างช่วงโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - สำนักการศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจ้างช่วงโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-07)

80.00

7/5/2563 : - ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามใบตรวจรับพัสดุ เลขที่ 12-63 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-10)

75.00

10/4/2563 : -ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามใบตรวจรับพัสดุ เลขที่ 9-63 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว.7604.3/057/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-05)

75.00

5/3/2563 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/049/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-06)

70.00

6/2/2563 : - ได้ผู้รับจ้่างคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามสัญญาเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-08)

55.00

8/1/2563 : - ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/1790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ส่งร่างสัญญาเพื่อรับการตรวจสอบจากนิติกรผู้มีความรู้ด้านกฎหมายแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/14 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา - อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลการตรวจสอบร่างสัญญาจากนิติกรผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-09)

50.00

9/12/2562 : - ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1634 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - รายงานขอจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1658 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานขอจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 135/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 7 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ ในวงเงิน 3,500,000.- บาท ตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/026 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเสนอราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ ได้ทำหนังสือต่อรองราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/พิเศษ 8 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอต่อรองราคาการจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ยืนยันราคาคงเดิม คือ 3,500,000.- บาท ตามหนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ อว 7604.3/027 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ ได้พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/พิเศษ 9 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติดำเนินการจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-06)

25.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/1579, กท 0806/1580 และ กท 0806/1578 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 0806/1273 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 และกำหนด TOR ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 0806/1273 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 และกำหนด TOR ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง เห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เชิญชวนสถาบันการศึกษาในการผลิตสื่อฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติดำเนินการจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ทำสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้างฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจรับพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 11
:ตั้งฎีกาเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายเรียบร้อย
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4073

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4073

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **