ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 09000000-4078

สำนักการศึกษา : (2563)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

นางสาวกมลรัตน์ โนนทิง โทร 3454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ให้ถูกต้อง สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

09030200/09030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ถูกต้องตามหลักการนโยบายบัญชีเกณฑ์คงค้างและจัดส่งได้ทันตามกำหนดภายใน 31 ตุลาคม 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-09)

96.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน 2563 2. สรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563) ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อจัดทำรายงานรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-03)

88.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 3 ส่งสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/6129 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ประจำไตรมาสที่ 3 2. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนกรกฏาคม 2563 - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-06-08)

82.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. สรุปทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-13)

80.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อจัดทำรายงาน ดังนี้ - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-04-10)

78.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 2 ส่งสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/3270 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ประจำไตรมาสที่ 2 2. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนเมษายน 2563 - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-03)

72.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนมีนาคม 2563 2. สรุปทรัพย์สิน ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 เพื่อจัดส่งสำนักการคลังภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุด ประกอบด้วย - รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) - รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้า (แบบ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-08)

70.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือน เพื่อส่งสรุปไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-01-09)

68.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.สรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 1 ส่งสำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/265 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ประจำไตรมาสที่ 1 2. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินประจำเดือนเพื่อสรุปทรัพย์สินรายไตรมาส 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2019-12-02)

64.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินประจำเดือนเพื่อสรุปทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-07)

62.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมทรัพย์สินประจำเดือน เพื่อสรุปส่งรายไตรมาสที่ 1 - ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/10303 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-29)

60.00

2019-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทุกส่วนราชการภายในสำนักการศึกษาให้ส่งเอกสารข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี 2. จัดทำข้อมูลการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษาให้สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยแจ้งผ่านหน้าจอของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS) เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง 3. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่าราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ และยืนยันยอดกับส่วนราชการภายในสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากบรรจุใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทุกส่วนราชการภายในสำนักการศึกษาให้ส่งเอกสารข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อมูลการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษาให้สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยแจ้งผ่านหน้าจอของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่าราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ และยืนยันยอดกับส่วนราชการภายในสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งใบรายงานบัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้สำนักการคลัง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4078

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4078

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0979

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
64.00

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
82.00

0 / 0
4
96.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **