ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 09000000-4078

สำนักการศึกษา

64.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.00

นางสาวกมลรัตน์ โนนทิง โทร 3454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ให้ถูกต้อง สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

09030200/09030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ถูกต้องตามหลักการนโยบายบัญชีเกณฑ์คงค้างและจัดส่งได้ทันตามกำหนดภายใน 31 ตุลาคม 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2019-12-02)

64.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินประจำเดือนเพื่อสรุปทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-07)

62.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมทรัพย์สินประจำเดือน เพื่อสรุปส่งรายไตรมาสที่ 1 - ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/10303 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-29)

60.00

2019-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทุกส่วนราชการภายในสำนักการศึกษาให้ส่งเอกสารข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี 2. จัดทำข้อมูลการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษาให้สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยแจ้งผ่านหน้าจอของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS) เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง 3. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่าราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ และยืนยันยอดกับส่วนราชการภายในสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีประสบการณ์ เนื่องจากบรรจุใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทุกส่วนราชการภายในสำนักการศึกษาให้ส่งเอกสารข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อมูลการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานประจำปี 2562 ของสำนักการศึกษาให้สำนักงานเขตต่าง ๆ โดยแจ้งผ่านหน้าจอของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร (MIS)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดทรัพย์สินตามมูลค่าราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ และยืนยันยอดกับส่วนราชการภายในสำนักการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งใบรายงานบัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้สำนักการคลัง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4078

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4078

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0979

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
64.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **