ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โรงเรียนสองภาษา : 09000000-4096

สำนักการศึกษา

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

09040400/09040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น ๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-03)

12.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัดฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4096

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4096

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0968

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **