ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการโรงเรียนสองภาษา : 09000000-4096

สำนักการศึกษา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

09040400/09040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๔ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๖๐ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น ๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-08)

90.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนบุคคลภายนอกฯ เดือนกันยายนและตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-07)

80.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-01)

70.00

1/7/2563 : 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 2.ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท 0804/1140 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-02)

60.00

2/6/2563 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร 2.อยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 2.1 กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง 2.2 กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2.4 และ กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2.4 และ กิจกรรมที่ 3 (3.1-3.2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-01)

50.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-01)

45.00

1/4/2563 : ๑. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ๒ หลักสูตร ๒.เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย – อังกฤษ และหลักสูตรไทย – จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. ๐๘๐๔/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอกิจกรรมที่ ๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-02)

40.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน ดังนี้ กิจกรรมที่ 3.1 (หลักสูตรไทย – อังกฤษ) ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครแลบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 204 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กิจกรรมที่ 3.2 (หลักสูตรไทย – จีน) ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครแลบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน จำนวนรวม 84 คนกำหนดการประชุมฯ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบสำหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน โดยกำหนดการสอบ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-02)

20.00

2/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 123 คน และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการโรงเรียนสองภาษา จำนวน 84 คน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-03)

12.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโครงการ จำนวน ๒๔๐ คน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัดฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4096

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4096

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0968

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
90.76

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
90.76

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **