ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และจัดสรรงบประมาณ : 09000000-4099

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนาถยา ถึงโภค โทร. 084 0790612

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

09030300/09030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เป้าหมายของโครงการ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและทันตามเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-08)

100.00

8/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่ 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 2. สำนักการศึกษาจัดทำหนังสือขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่ 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติจัดสรรฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 3. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งการอนุมัติจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/5679 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-06-02)

92.00

2/6/2563 : สำนักการศึกษามีหนังสือถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน ไปเพิ่มแผนงาน/งบเดียวกัน รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่ 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 18 วัน เป็นครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-05)

90.00

5/5/2563 : 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน รัฐบาล ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ดังนี้ 1.1 รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (จัดสรรภาคเรียนละ 130 วัน) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 112 วัน เนื่องจากงบประมาณรายการดังกล่าวคงเหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรร จำนวน 18 วัน และสำนักการศึกษาได้จัดทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน รัฐบาล รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสมทบและจัดสรรงบประมาณเป็นรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ มหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 วัน ต่อไป 1.2 รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน (จัดสรรภาคเรียนละ 100 วัน) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 วัน 2. สำนักการศึกษาเวียนแจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาฯ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/3901 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 3. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครส่งหนังสือเรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน รัฐบาล คืนให้สำนักการศึกษา โดยให้สำนักการศึกษาดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 18 วัน ตามงบประมาณที่ได้รับไปก่อน หากไม่เพียงพอจึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างบัญชีจัดสรรงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 18 วัน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-03)

85.00

3/4/2563 : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 0004 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 120 วัน (2 มีนาคม 2563 - 29 มิถุนายน 2563) สำนักการศึกษาได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2 รายการ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 50 สำนักงานเขต ดังนี้ 1. รายการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2. รายการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-03-02)

82.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 จากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และจัดทำร่างบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 50 สำนักงานเขต สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-03)

80.00

3/2/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/1012 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 2 จากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 2 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-04)

60.00

4/1/2563 : สำนักการศึกษาขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)ได้โปรดสั่งการให้สำนักการคลังพิจารณาเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ดำเนินการพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-02)

45.00

2/12/2562 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และสำนักการศึกษาเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/10786 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-06)

30.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อนำฝากเป็นเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้แก่ 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100) 2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) 3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คิดเป็นร้อยละ 50) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรฯ เพื่อแจ้งสำนักงานเขตทราบและดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-10-29)

28.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแนวทางฯ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งสำนักงานเขตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

2019-10-16 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศูกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาฯ ให้ 50 สำนักงานเขตทราบและถือปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือขอจำนวนนักเรียนจากสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อจัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจำนวน 3 โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา พร้อมทั้งขออนุมัติให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดติดตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เวียนแจ้งหลักเกณฑ์และบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาให้ 50 สำนักงานเขตทราบและดำเนินการต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4099

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4099

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0962

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
82.00

100 / 50
3
92.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาครบถ้วนและท้นตามเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
92.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **