ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับนักเรียน : 09000000-4120

สำนักการศึกษา

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายกิติพงศ์ ทองพวา โทร 3427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษา

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้เด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งสำนักงานเขตเพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มการาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-01-10)

8.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน มาจากคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4078/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-06)

7.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคำสั่งกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนสำหรับแจ้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนจัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EMIS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EMIS)
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 2
:2. โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:3. สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4120

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4120

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0991

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 40 : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 40)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **