ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 09000000-4121

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิติพงศ์ ทองพวา โทร 3427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เด็กในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้เด็กในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลและนำเข้าข้อมูลนักเรียนสู่ระบบข้อมูลนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-12)

50.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ซึ่งให้ดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563 ต่ทประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ และกำหนดกรอบระยะเวลาแนวทางดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 และการกำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-12)

45.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ และกำหนดกรอบระยะเวลาแนวทางดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-03)

40.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กิจกรรมรับนักเรียนมีการเ้ลื่อนเพราะโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :โรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-03)

40.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการรับนักเรียนตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-10)

30.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
:50%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4121

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4121

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0991

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 40 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 40)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **