ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนักสืบตาสับประรด : 09000000-4124

สำนักการศึกษา : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายวุธิ เตชะนอก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โดยสภาพทั่วไป สังคมมักจะเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้าน IQ เป็นหลัก เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ แต่เด็กและเยาวชนยังมีศักยภาพด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้การศึกษาในปัจจุบันจึงหันมามุ่งเน้นพัฒนาด้าน EQ และจิตสาธารณะควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนเครือข่ายกรุงเทพมหานครช่วยเป็นหูเป็นตาแก่กรุงเทพมหานคร และแจ้งข่าวสารทางระบบออนไลน์ เช่น พบเห็นการก่อมลพิษ หลอดไฟไม่ติด ที่เปลี่ยวรกร้าง ล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม เป็นต้น 2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวต่าง ๆ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะ “การทำความดีบนโลกดิจิทัล”

เป้าหมายของโครงการ

1. แกนนำนักสืบตาสับปะรดมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 2. แกนนำนักสืบตาสับปะรดมีการนำเสนอผลการพัฒนาสู่สาธารณชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-16)

40.00

16/7/2563 : .ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการนักสืบตาสับประรด มีความปลอดภัย เป็นการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมานครและมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการประหยัดงบประมาณตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการนักสืบตาสับปะรด ปีงบประมาณ พ.ศ32563 ที่ กท 0808/837 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-08)

40.00

8/6/2563 : ขอชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-13)

40.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-08)

40.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมที่ 2 (Road Show) และกิจกรรมที่ 3 จัดงานเผยแพร่ผลงานเครือข่ายความร่วมมือนักสืบตาสับปะรด กรุงเทพมหานคร ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-04)

40.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (Road Show)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-07)

40.00

7/2/2563 : .อยู่ระหว่างประสานงานโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 (Road Show)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-15)

35.00

15/1/2563 : 1. ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแกนนำนักสืบตาสับปะรดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562 โดยการอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 3. อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-10)

25.00

10/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการ. 2.ประสานขอรายชื่อนักเรียนและจัดทำคำสั่ง 3.จัดเตรียมการอบรมในกิจกรรมที่ 1 .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-08)

15.00

8/11/2562 : 1. อยู่ระหว่างขอรายชื่อนักเรียนแกนนำเพื่อจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรมปฎิบัติการ 2. ประสานงานวิทยากรและสถานที่จัดอบรม 3. เตรียมดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ขอเงินประจำงวดและจัดทำแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ ขอเงินประจำงวดและจัดทำแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากรและจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือขอรายชื่อนักเรียนแกนนำและครูที่ปรึกษากิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่ง ให้นักเรียนแกนนำและครูที่ปรึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินการนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดงานเผยแพร่ผลงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:95%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4124

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4124

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0994

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

ค่าเป้าหมาย ผู้เรียน : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ผู้เรียน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผู้เรียน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **