ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) : 09000000-4126

สำนักการศึกษา : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

น.ส.พิมพ์พิชชา สุจินพรัหม โทร. 3478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560– 2563) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นช่วงสิ้นสุดของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560– 2563) ฉบับปรับปรุง จึงสมควรที่จะมีการตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ฉบับปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และเตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2569) ให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้ข้าราชการของสำนักการศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานคร ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

09110200/09110200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ฉบับปรับปรุง 2.2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2569) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

เป้าหมายของโครงการ

3.1 กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ฉบับปรับปรุง สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2 กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน และมีศักยภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-31)

45.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) โดยกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการจัดทำแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการจัดทำแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-08)

20.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขอขยายเวลาในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินงานโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-11)

20.00

11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ นิติกร สำนักการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยผู้รับงาน เพื่อหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-12)

20.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องขอชะลอโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-13)

20.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญาฯ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ต้องดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญาฯ และเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-03)

20.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง และต้องขอเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-02)

17.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-15)

15.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทำสัญญาจ้างระหว่างสำนักการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม TOR ของโครงการ โดยระหว่างนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และ 2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-27)

12.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-06)

10.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-15)

7.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาโครงการ (TOR) และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-10
สิ้นสุด :2019-10-10
ขั้นตอน 3
:จัดทำ TOR และขอความเห็นชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดจ้าง ทำสัญญาจ้าง เพื่อดำเนิน งานตามรายละเอียดการจ้างโครงการ (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 6
:จัดทำต้นฉบับสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง พร้อมแนวทางข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๙)
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๙)
:10%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ ๔ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
:10%
เริ่มต้น :2020-06-25
สิ้นสุด :2020-06-25
ขั้นตอน 10
:กิจกรรมที่ ๖ จัดพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙)
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 11
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4126

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4126

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0981

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **