ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง : 09000000-4201

สำนักการศึกษา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุลากรทางการศึกษาของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีที่พักอาศัย และให้นักเรียนที่รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-04)

90.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/6751 ลว.13 ก.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-07)

90.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคมไฟ,ติดตั้งสุขภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-03)

90.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เดินสายไฟ, ติดตั้งสุขภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-05)

88.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ปูกระเบื้อง,ก่อสร้างรั้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-05-05)

83.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-2 เบิกจ่ายแล้ว = 2,58/4,503,.30 บาท - งวดที่ 3 ใบขอเบิกเลขที่ 2331/63 ลว. 9 มี.ค. 63 - 3,310,000.-บาท - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังชั้นที่ 3,4 มุงหลังคา ,ก่อสร้างรั้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-07)

80.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนัง-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ชั้นที่ 3,4 ฉาบปูนผนังชั้นที่ 1,2 ,6มุงหลังคา,ก่อสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-06)

75.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำความหลังคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวรวม 200 ม.(ยกเว้นฉาบปูนและทาสี) แล้วเสร็จ, หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย)
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4201

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4201

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0968

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
90.76

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
90.76

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **