ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาญี่ปุ่น : 09000000-4209

สำนักการศึกษา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ยึดหลักสูตรแกนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก ๑ ภาษาโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑๒ โรงเรียน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน ๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเตรียมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนสามเสนนอก สำนักงานเขตดินแดง ๒. โรงเรียนวัดคู้บอน สำนักงานเขตคลองสามวา ๓. โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก ๔. โรงเรียนวัดอ่างแก้ว สำนักงานเขตภาษีเจริญ ๕. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ๖. โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา ๗. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี ๘. โรงเรียนพูนสิน สำนักงานเขตพระโขนง ๙. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน ๑๐. โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ๑๑. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ๑๒. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน ตามบริบทของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น นักเรียนทีมีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น “ผ่าน” เกณฑ์การทดสอบที่โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-03)

80.00

03/08/2564 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-05)

70.00

05/07/2564 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-02)

60.00

02/06/2564 : ดำเนินการจัดส่งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-05)

40.00

05/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-01)

35.00

01/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-05)

25.00

05/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-01)

20.00

01/02/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-01-04)

18.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-12-01)

17.00

01/12/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่านประกอบ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-02)

15.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นค่าตอบแทนการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นค่าตอบแทนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนสื่อแบบเรียนฯให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **