ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4210

สำนักการศึกษา : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวพัชรินทร์ ปีติศิวะเวทย์ โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการ อย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคม ASEAN จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และได้มาตรฐานเทียบเท่านักเรียนนานาชาติ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม จัดสภาพแวดล้อม จำลองวิถีชีวิตประจำวันสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+ Learn) มีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) ตลอดจน มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Creation) ตามกระบวนการ เรียนรู้แบบผัสสะหก (คือเรียนรู้ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษา อังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๐ คน ๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๓๐ คน ๓. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-09-02)

30.00

02/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ กท. 1905/997 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-08-03)

30.00

03/08/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานโครงการจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานโครงการจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-05)

30.00

05/07/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-02)

30.00

02/06/2564 : ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/663 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-05)

30.00

05/05/2564 : ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/663 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-01)

30.00

01/04/2564 : ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-05)

30.00

05/03/2564 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คงที่

** ปัญหาของโครงการ :เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คงที่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-01)

30.00

01/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-01-04)

27.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-01)

25.00

01/12/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-02)

20.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อสถานที่และวิทยากรหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำนักเรียนไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน จำนวน 2 รุ่นๆละ 5 วัน 4 คืน ณ จังหวัดนครราชสีมาหรือขังหวัดอื่นที่เหมาะสม
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **